Europeiska kommissionen
Aankondiging van een opdracht

Tekniskt stöd avseende utförande av fastighetsprojekt inom områdena ingenjörsvetenskap, arkitektur och byggnadsekonomisk kalkylering

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
CSM 1 05/P001
Ort
Bruxelles
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Telefon
+32 22986989
E-post
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

ovannämnda adress

elektroniskt via:   -

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Tekniskt stöd avseende utförande av fastighetsprojekt inom områdena ingenjörsvetenskap, arkitektur och byggnadsekonomisk kalkylering

Referensnummer:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   71000000 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla tekniskt stöd avseende utförande av fastighetsprojekt (renovering, sanering eller [åter]uppbyggnad) inom områdena ingenjörsvetenskap, arkitektur och byggnadsekonomisk kalkylering.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   8.810.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   ja

Anbud får lämnas för:   alla delar

Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare:   -

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:   -


II.2) Beskrivning Del nr: 1

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Tekniskt stöd avseende utförande av fastighetsprojekt inom områdena ingenjörsvetenskap, arkitektur och byggnadsekonomisk kalkylering i Bryssel

Del nr:   1

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   71200000 - Arkitekttjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Bryssel med omnejd.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Tillhandahållande av tekniskt stöd avseende utförande av fastighetsprojekt (renovering, sanering eller [åter]uppbyggnad) inom områdena ingenjörsvetenskap, arkitektur och byggnadsekonomisk kalkylering, som huvudsakligen inbegriper de byggnader som används eller förvaltas av Europeiska kommissionen i Bryssel men även sådana som tillhör andra EU-institutioner eller EU-organ med vilka kommissionen har ett servicenivåavtal. Dessa kan vara belägna på andra platser inom EU:s territorium.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   6.410.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-


II.2) Beskrivning Del nr: 2

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Tekniskt stöd avseende utförande av fastighetsprojekt inom områdena ingenjörsvetenskap, arkitektur och byggnadsekonomisk kalkylering i Karlsruhe

Del nr:   2

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   71200000 - Arkitekttjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   DE - DEUTSCHLAND

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Karlsruhe.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Tillhandahållande av tekniskt stöd avseende utförande av fastighetsprojekt (renovering, sanering eller [åter]uppbyggnad) inom områdena ingenjörsvetenskap, arkitektur och byggnadsekonomisk kalkylering, som huvudsakligen inbegriper Europeiska kommissionens byggnader i Karlsruhe (Tyskland) som används av det gemensamma forskningscentrumet (JRC) och som omfattas av det kärntekniska regelverket.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   2.400.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-


Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga alla de handlingar och all den information som erfordras enligt punkt III.1 Villkor för deltagande i detta meddelande och som anges i bilaga I, checklista över handlingar som ska fyllas i och tillhandahållas, till förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som står att finna på följande webbplats, i dess helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Obs.: Den utvalde anbudsgivaren ska, för att inte uteslutas, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet.

Obs.: Om en grupp tilldelas kontraktet ska gruppen tillhandahålla försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna för varje enskild medlem.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   nej

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En kopia av boksluten (balans- och resultaträkningar) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla ytterligare handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.

— Uppgift om total årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren.

Eventuella minimistandardnivåer:

För att kunna bli utvalda ska anbudsgivare lämna bevis på en genomsnittlig total årsomsättning på 3 200 000 EUR för del 1 och på 1 200 000 EUR för del 2. Om en anbudsgivare lämnar anbud för de 2 delarna ska den genomsnittliga totala årsomsättning som tas i beaktande vara minst 4 000 000 EUR.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   nej

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— Utbildnings- och yrkeskvalifikationer (meritförteckningar) för anbudsgivarens personal samt deras yrkeserfarenhet.

Styrkande handlingar: Anbudsgivaren ska tillhandahålla meritförteckningar för varje profil som bekräftar de examensbevis som erhållits (kopia ska inkluderas), den slutförda studienivån och yrkeserfarenhet.

Ett certifikat som visar högsta uppnådda språknivå ska också inkluderas.

— En förteckning över de huvudsakliga tjänster som tillhandahållits samt ytterligare tjänster som tillhandahållits i samband med kontraktet (för del 1: tekniskt stöd och teknisk rådgivning för utförande av fastighetsprojekt, för del 2: tekniskt stöd och tekniska råd avseende utförande av fastighetsprojekt som omfattas av det kärntekniska regelverket) för de senaste 3 åren, inbegripet uppgifter om belopp, datum och kontaktuppgifter till de offentliga eller privata mottagarna.

— Kvalitetsledningscertifiering (t.ex. ISO 9001 eller motsvarande) eller, om anbudsgivaren inte har tillgång till sådana certifikat eller saknar möjlighet att erhålla dem inom angivna tidsramar, andra bevis för motsvarande kvalitetssäkringsåtgärder som vidtagits av denne.

Eventuella minimistandardnivåer:

För att kunna bli utvalda ska anbudsgivare styrka att de har personal med följande profiler:

(A) Profiler för både del 1 och del 2:

— Arkitekt eller ingenjör (utbildad på masternivå) med 10 års erfarenhet för profilen projektledare inom området arkitektur eller byggnadsteknik.

— Arkitekt (utbildad på masternivå) med 5 års erfarenhet av projektering och övervakning avseende kontorsbyggnadsarbeten.

— Byggnadstekniker (utbildad på masternivå) med minst 5 års erfarenhet inom detta område.

— Byggnadsekonomisk inspektör (utbildad på masternivå: ingenjör, arkitekt, inspektör eller motsvarande kvalifikation inom området anläggning eller väg- och vattenbyggnad) med minst 5 års erfarenhet av hantering av kostnader, kvalitet och tid avseende anläggning i förhållande till byggnad, projekt för väg- och vattenbyggnad och renovering, och som är registrerad hos det belgiska förbundet för byggnadsekonomiska inspektörer (l'Union belge des quantity surveyors – UBQS), europeiska kommittén för byggekonomer (European Committee of Construction Economists – CEEC) eller motsvarande.

(B) Profiler specifikt för del 1:

— Programplanerare (utbildad på masternivå: arkitekt eller byggnadsingenjör eller motsvarande kvalifikation inom området anläggning eller väg- och vattenbyggnad) som är certifierad och/eller kvalificerad inom programplanering. Minst 5 års erfarenhet inom detta område.

— Förvaltare avseende byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling – BIM) (ingenjör eller arkitekt som utbildats på masternivå) med minst 5 års erfarenhet inom förvaltning av fastighetsprojekt och 2 år som BIM-förvaltare.

(C) Profiler specifikt för del 2:

— Elektroingenjör specialiserad inom högspänningsström med 5 års yrkeserfarenhet av att utföra högspänningsprojekt och utarbeta planer för effektfördelning samt 1 års yrkeserfarenhet inom kärnenergisektorn. Djupgående kunskaper om de tyska rättsliga riktlinjerna för anläggning (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – VOB) och de tyska rättsliga riktlinjerna om de olika avgiftsnivåerna (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – HOAI). Goda kunskaper i tyska – minst C1-nivå, certifierad.

— Elektroingenjör avseende automation och kommunikation med 5 års yrkeserfarenhet inom byggnadsteknik och av att utföra kommunikations- och automationsprojekt, inbegripet 1 år inom kärnenergisektorn. Djupgående kunskaper om VOB och HOAI. Goda kunskaper i tyska – minst C1-nivå, certifierad.

— Processtekniker avseende ventilationsteknik med 5 års yrkeserfarenhet inom byggnadsteknik och av att utföra projekt rörande ventilation, kylning och temperaturreglering, inbegripet 1 år inom kärnenergisektorn. Djupgående kunskaper om VOB och HOAI. Goda kunskaper i tyska – minst C1-nivå, certifierad.

— Processtekniker specialiserad inom teknik för ventilationsreglering med 5 års yrkeserfarenhet inom byggnadsteknik och av att utföra projekt rörande automationsteknik och byggnadsautomation, inbegripet 1 år inom kärnenergisektorn. Djupgående kunskaper om systemen Siemens WinCC, Siemens PCS7 och Siemens ProTool. Goda kunskaper i tyska – minst C1-nivå, certifierad.

För att kunna bli utvalda ska anbudsgivare kunna tillhandahålla bevis på följande:

För del 1:

— Minst 3 uppdrag avseende fastighetsprojekt, vart och ett med ett värde som överstiger 10 000 000 EUR.

— Minst 3 uppdrag avseende fastighetsprojekt, vart och ett med ett värde på mellan 1 000 000 EUR och 10 000 000 EUR.

För del 2:

— Minst 3 uppdrag avseende fastighetsprojekt som omfattas av det kärntekniska regelverket, vart och ett med ett värde som överstiger 10 000 000 EUR.

— Minst 3 uppdrag avseende fastighetsprojekt som omfattas av det kärntekniska regelverket, vart och ett med ett värde på mellan 1 000 000 EUR och 10 000 000 EUR.

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

-

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ramavtal med flera aktörer:   ja

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet:   3

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   16-10-2017

Lokal tid:   17:30

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   6

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   20-10-2017

Lokal tid:   10:00

Plats:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen (pass eller id-kort ska uppvisas). Anbudsgivare som önskar närvara ska skriftligen meddela enheten för offentlig upphandling – OIB.02.002 (se adressuppgifter som anges i punkt I.1) senast 2 arbetsdagar före mötet för öppnande av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   ja

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   36 månader efter tilldelning.

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Intresserade parter uppmanas att registrera via webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel (Office for Infrastructure and Logistics in Brussels – OIB) har varit Emas-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda.

2) Ramavtalet kommer att gälla för en inledande löptid på 2 år (24 månader) från det datum då det träder i kraft och kan förnyas två gånger genom tyst överenskommelse, varje gång för en ytterligare period på 1 år (12 månader), dvs. en längsta löptid på 4 år (= 2+1+1).

3) Under de 3 år som följer på tecknandet av det inledande kontraktet kommer den upphandlande myndigheten att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling för nya tjänster som innebär en upprepning av tjänster som liknar dem som den upphandlande myndigheten tilldelar den uppdragstagare som erhåller detta kontrakt.

4) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna i förfarandet för offentlig upphandling vid infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel, se handledningen för anbudsgivare (”Guide for tenderers”) och broschyren Europeiska kommissionen som affärspartner, som finns tillgängliga på följande länk: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Europeiska unionens tribunal
Postadress
rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-post
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

08-08-2017