Aankondiging van een opdracht

Implementatie Integratieoplossing bij Saxion.

Saxion streeft vanuit haar visie op integratie een landschap na, waarmee verregaande procesautomatisering en een hoge mate van wendbaarheid gerealiseerd kunnen worden om zodoende optimaal waarde voor de business te kunnen leveren.

Hiertoe is een Integratievisie ontwikkeld waarin de volgende speerpunten met betrekking tot integratie zijn gedefinieerd:

— Integratievoorziening,

— Inrichten van Integratie Competence Center (ICC),

— Ontvlechting van systemen,

— 7*24 internetdienstverlening.

In het kader van visie op integratie wordt er gezocht naar oplossingen die deze speerpunten kunnen realiseren. Deze aanbesteding voor de levering van een Integratieoplossing is de eerste stap in dit proces. Saxion wil graag middels een integratieoplossing door kunnen bouwen richting een service georiënteerd landschap waarmee procesorkestratie realiseerbaar wordt.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
30-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72500000 - Informaticadiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stichting Saxion
Postadres
M.H. Tromplaan 30
Plaats
Enschede
Postcode
7513AB
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Jaques Heeren
E-mail
j.heeren@saxion.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Geen crimineel verleden

— Eigen verklaring

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer