Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba)
Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van dienstverlening inzake wetenschappelijke consultancy

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba)
Nationaal identificatienummer
0466.540.504_16855
Postadres
Technologielaan 11
Plaats
Heverlee
Postcode
3001
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lieze Stassen
Telefoon
+32 16381000
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.poolstok.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379244

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379244

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=JPV-2020%2F7-WETCONS-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=30450

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Dienstverlening inzake personeel en organisatie

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van dienstverlening inzake wetenschappelijke consultancy

Referentienummer:   JPV-2020/7-WETCONS-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Poolstok ontzorgt haar klanten door op zoek te gaan naar de beste expertise op de markt. Hierin vormt bewezen kwaliteit de basis van elk partnership. Zo kiest Poolstok voor duurzame oplossingen en niet voor de hype van het moment. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en besteden overheidsmiddelen zorgvuldig en gericht, aan oplossingen die werken. Poolstok kiest voor oplossingen die doen wat ze beloven en streeft aldus naar een evidence-based practice binnen het domein van personeel en organisatie. Via deze opdracht wenst Poolstok een bijdrage te leveren aan het dichten van de kloof tussen wetenschap en praktijk, door een evidence-based HR-aanpak dichter bij haar vennoten te brengen. Voor meer informatie over de scope van de opdracht, zie de selectieleidraad bij deze opdracht.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Generiek inzetbare experten inzake wetenschappelijke consultancy om tot een evidence-based praktijk te komen

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73110000 - Uitvoeren van onderzoek
73200000 - Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen en Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Experten binnen wetenschappelijke consultancy met als hoofdactiviteit wetenschappelijke adviesverlening omtrent verschillende aspecten binnen het brede veld van personeel en organisatie op basis van wetenschappelijke literatuur (via diepgaande wetenschappelijke bronanalyses, systematische literatuurstudies, rapid evidence assessments,..) om tot een evidence-based advies te komen. Onder generiek inzetbaar bedoelen we dat de kandidaat-inschrijver wetenschappelijk P&O-advies op maat kan geven binnen een breed spectrum van personeel en organisatie. We verwachten een aantoonbare expertise binnen het domein van wetenschappelijke adviesverlening enerzijds en binnen het domein personeel en organisatie anderzijds.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Voorliggende opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar. Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de opdracht twee keer verlengd worden met een periode van één jaar, cf. artikel 57, tweede lid van de Wet overheidsopdrachten.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   6

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Zie selectieleidraad.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Specifiek inzetbare experten inzake wetenschappelijke consultancy om tot een evidence-based praktijk te komen

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73110000 - Uitvoeren van onderzoek
73200000 - Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen en Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Experten binnen wetenschappelijke consultancy met als hoofdactiviteit wetenschappelijke adviesverlening omtrent een specifiek onderwerp binnen het brede veld van personeel en organisatie op basis van wetenschappelijke literatuur (via diepgaande wetenschappelijke bronanalyses, systematische literatuurstudies, rapid evidence assessments, ..) om tot een evidence-based advies te komen. Onder specifiek inzetbaar bedoelen we dat de kandidaat-inschrijver wetenschappelijk P&O-advies op maat kan geven binnen één of twee specifiek gekozen aspect(en) binnen een breed spectrum van personeel en organisatie. We verwachten een aantoonbare expertise binnen het domein van wetenschappelijke adviesverlening enerzijds en binnen het domein personeel en organisatie anderzijds. We verwachten een aantoonbare expertise binnen het domein van wetenschappelijke adviesverlening enerzijds en binnen één of twee deelaspecten uit het domein personeel en organisatie anderzijds.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Voorliggende opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar. Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de opdracht twee keer verlengd worden met een periode van één jaar, cf. artikel 57, tweede lid van de Wet overheidsopdrachten.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   6

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Zie selectieleidraad.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Experten inzak geavanceerde data-analyse om tot een evidence-based praktijk te komen

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
73110000 - Uitvoeren van onderzoek
73200000 - Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen en Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Experten binnen wetenschappelijke consultancy met als hoofdactiviteit geavanceerde data-analyse (HR-analytics) en data science om te komen tot evidence-based oplossingen binnen het brede veld van personeel en organisatie. Onder geavanceerde data-analyse verstaan we een doorgedreven kennis van geavanceerde statistische modellen in combinatie met expertise in het ontwikkelen en trainen van tools en leeralgoritmen, idealiter vanuit een experimenteel-psychologische benadering. Voorbeelden zijn (niet limitatief): Multi-level analyses, Bayesiaanse statisieken, advanced modelling, … We verwachten een aantoonbare expertise binnen het domein van geavanceerde data-analyse enerzijds en binnen het domein personeel en organisatie anderzijds.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Voorliggende opdracht heeft een initiële looptijd van 2 jaar. Na het verstrijken van de initiële looptijd kan de opdracht twee keer verlengd worden met een periode van één jaar, cf. artikel 57, tweede lid van de Wet overheidsopdrachten.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:   6

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Zie selectieleidraad.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Niet van toepassing.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen:   ja

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst:   6

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   ja

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   30-07-2020

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 14-09-2020

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   ja

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Koophandel Leuven
Postadres
Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020