Aankondiging van een opdracht

BMB/DPT-DPW/2015.0733 Levering van elektrische energie en terbeschikkingstelling van het nodige vermogen voor de laagspanningsinstallaties die beheerd worden door Mobiel Brussel

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering van elektrische energie en de terbeschikkingstelling van het nodige vermogen voor de laagspanningsafnamepunten die beheerd worden door Mobiel Brussel – B.U.V., Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen.
De inschrijvers verklaren op erewoord dat alle geleverde energie 100 % groene elektriciteit is (elektriciteit gecertificeerd met Labels van Garantie van Oorsprong aanvaard door de marktregulator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BRUGEL). Deze verklaring moet verplicht bij de offerte worden gevoegd. Het ontbreken van dit document wordt beschouwd als een substantiële materiële onregelmatigheid en leidt tot de absolute nietigheid van de offerte.

Publicatiedatum
17-03-2015
Deadline
05-05-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, Mobiel Brussel-BUV
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen
Ter attentie van
ir Alain Lefebvre, Directeur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De leveringen van elektrische energieleveringen van onderhavige opdracht gebeuren automatisch op de afnamepunten opgenomen in de inventaris. De Aanbestedende Overheid heeft het recht afnamepunten te schrappen uit deze lijsten of er toe te voegen volgens zijnnaargelang haar behoefte. Voor de duur van het contract, verwacht de Aanbestedende Overheid een afname verbruik van : 14.865.52514.872.849 kWh/jaar Deze opgegeven hoeveelheden (en deze opgegevendie in de technische bepalingenvoorschriften) zijn louter indicatief en vormen geen aankoopgarantie. De eenheidsprijzen dienen door de inschrijver te worden vastgesteld, onafhankelijk van het totale verbruik zoals opgegeven door de Aanbestedende Overheid in de inventaris. Het totale bedrag van de offerteinschrijvingsbedrag, gebruikt voor de rangschikking, wordt bekomen door de eenheidsprijzen te vermenigvuldigen met het aantal eenhedende hoeveelheden zoals vermeld op in de lijsten van de inventaris. Deze hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden, die aan de opdrachtnemer geen enkel recht geven, noch wat het totaal totale bedrag van de leveringen aangaatbetreft, noch wat de leveringen per afnamepunt betreft, noch wat betreft de verhoudingen van de hoeveelheden opgegeven voor iedere afnamepunt.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Art. 60, § 2: Overdracht van de vereiste documenten
In afwijking van artikel 60, § 2, zijn de inschrijvers niet vrijgesteld van het voorleggen van de door de Aanbestedende Overheid vereiste documenten en gevraagde inlichtingen, ongeacht of deze reeds in het kader van een andere procedure van dezelfde Aanbestedende Overheid werden voorgelegd.
Art. 61, § 4: Toegangsrecht – Impliciete verklaring op erewoord
Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikelen 61 en 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd.
De Aanbestedende Overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de Aanbestedende Overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing ‘DIGIFLOW’), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Deze controle zal op de volgende inlichtingen slaan: het attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden (artikel 61, § 2, 1° en 2°, RSZ (art. 61, §2, 5°), de recente attesten afgeleverd door de fiscale diensten betreffende de betaling van belastingen en de btw (art 61, §2, 6°).
Art. 66
Voor de offertes ingediend door tijdelijke handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt. De uitsluiting van één van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke handelsvennootschap of feitelijke vereniging dientengevolge waardeloos (omzendbrief 10.02.1998). De eisen inzake economische, financiële en technische draagkracht (zie infra art. 67 en 71 hieronder) daarentegen mogen ook door één of meerdere deelgenoten voor de ganse tijdelijke handelsvennootschap of feitelijke vereniging worden aangetoond (omzendbrief 10.02.1998).
Opmerking:
Ingeval een offerte wordt ingediend in de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap die nog gevormd moet worden, is de inschrijver ertoe verplicht bij zijn offerte een verklaring te voegen, ondertekend door alle partijen, waarin hij zich ertoe verbindt deze te vormen ingeval de opdracht aan deze tijdelijke handelsvennootschap wordt gegund.

Economische en financiële draagkracht

Art. 67 tot 79: Kwalitatieve selectie
Er zal worden overgegaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de volgende documenten, die nodig worden geacht voor de evaluatie van de minimale voorwaarden vereist krachtens de artikelen 67 tot 79 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, zoals gewijzigd.
Art. 67: Financiële en economische draagkracht van de inschrijver
De inschrijver voegt verplicht bij zijn offerte een passende verklaring betreffende zijn globale omzet en de omzet van de producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren.
Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de Aanbestedende Overheid geschikt acht.

Vakbekwaamheid

Art. 71: Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver
De inschrijver voegt verplicht bij zijn offerte:
1. Een kopie van de leveringsvergunning uitgereikt door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of een verklaring, geattesteerd door “BRUGEL”, de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een aanvraag tot het bekomen van een leveringsvergunning is ingediend en dat die zal bekomen worden binnen de twintig dagen volgend op de opening van de offertes.
2. Een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord waaruit blijkt dat hij op het ogenblik van het indienen van de offerte nog voldoet aan de voorwaarden zoals bedoeld in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de leveringsvergunning voor elektriciteit, zoals gewijzigd.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!