Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

2015-1-035 Levering van stookolie

Levering van stookolie aan de bpost-kantoren en de kantoren van bpost-filialen.

Publicatiedatum
15-09-2015
Deadline
16-10-2015 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
09135100 - Stookolie
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Pauwels Frank Philippe

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Kan worden uitgesloten, de kandidaat die zich bevindt in één van de gevallen opgesomd in artikel 66, §2, 1° - 7° van het koninklijk besluit van 16 juli 2012. In dit kader wordt de kandidaat gevraagd aan te tonen:
1) dat hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012.
2) dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen en taksen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. In dit kader wordt de kandidaat gevraagd om de volgende documenten en/of attesten bij zijn kandidatuurstelling
te voegen:
Bijlage 1: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
Bijlage 2A: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in
regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn directe belastingen, overeenkomstig de Belgische
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
Bijlage 2B: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in
regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn indirecte belastingen (taksen), overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht van de kandidaat, en in het geval van een combinatie, van ieder lid van een combinatie, moet worden aangetoond aan de hand van volgende documenten:
Bijlage 3: Passende bankverklaring waarin de solvabiliteit van de onderneming wordt bevestigd.;
Bijlage 4: de balansen, uittreksels uit de balansen of jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren;
Bijlage 5: Dun & Bradstreet rapport of enig ander rapport hetwelk dezelfde financiële informatie attesteert (ten minste current ratio, rentabiliteitsratio en solvabiliteitsratio);
Bijlage 6: een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de leveringen waarover
de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
Wanneer een kandidaat zich, ter staving van zijn economische en financiële draagkracht op grond van artikel 72 van het KB van 16 juli 2012 beroept op de economische en financiële draagkracht van andere entiteiten, moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij kan
beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat dergelijke middelen ter beschikking te stellen. De kandidaat dient eveneens aan te tonen dat deze andere entiteiten zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden zoals opgesomd in artikel 66, §2, 1° - 7° van het koninklijk besluit van 16 juli 2012.

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de leverancier moet worden bewezen:
- Bijlage 7: Aan de hand van documentatie betreffende het beschikbare gamma van produkten en diensten.
- Bijlage 8: referenties van gelijkaardige leveringen gedurende de voorbije drie jaar, met vermelding van minstens de volgende informatie: de openbare of private instanties waaraan de leveringen werden gedaan, de beschrijving van die leveringen (de hoeveelheid, de waarde en de leveringsdata ervan), alsook de namen en telefoonnummers van de relevante contactpersonen voor elke individuele klant. bpost verwacht een ondertekende bevestigingsbrief met betrekking tot de hierboven vermelde leveringsinformatie en algemene samenwerking van minstens 5 gelijkaardige klanten
- Bijlage 9: De toegekende kwaliteitscertificaten zoals bijvoorbeeld ISO.
- Bijlage 10 : Omschrijving van afdelingen R&D, Dienst na verkoop, Process en Preventie. De kandidaat dient een volledige beschrijving te geven van de organisatie en duidelijk aan te tonen dat deze het volledige grondgebied België kan afdekken.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!