Aankondiging van een opdracht

2.11.2.1. Studies betreffende asbestverwijdering, bodemsanering en topografische opmeting van de site 'Kroon' van de kazernes in Elsene - Opdracht van diensten - Open aanbesteding

De studies hebben betrekking op het terrein in de Fritz Toussaintstraat 8 te 1050 Elsene (complex Kroon).
Het kadastraal perceel (21443_C_0224_Y_000_00) met een totale bruto-oppervlakte van ongeveer 42.000m² wordt begrensd door de volgende assen:
- Kroonlaan;
- Generaal Jacqueslaan;
- Juliette Wytsmanstraat;
- Fritz Toussainstraat.
De voormalige Rijkswachtkazerne (eigendom van de Regie der Gebouwen en lange tijd bezet door de Federale Politie) is een site met een bakstenen omheiningsmuur en een twintigtal rechthoekige gebouwen uit het begin van de 20e eeuw (cf. Inplantingsschema van de bestaande gebouwen in bijlage).
De gebouwen, die dateren van voor 1931, zijn niet geklasseerd als erfgoed maar hebben wel een bepaald patrimoniaal karakter.
De opdracht omvat 3 percelen:
• Perceel 1 – Asbestverwijdering
• Perceel 2 – Opmaak van een topografische opmeting
• Perceel 3 – Studies voor bodemsanering

Publicatiedatum
12-06-2017
Deadline
25-08-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
90650000 - Diensten voor het verwijderen van asbest
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355200 - Topografische opmetingen
90732200 - Diensten voor verwijdering van vervuilde grond
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Michaël van der Puijl

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

AFDELING 2 – TOEGANGSRECHT (ART. 61-66 KB 15 JULI 2011)
Voor de offerten ingediend door tijdelijke verenigingen of feitelijke verenigingen zijn de bepalingen van deze afdeling ‘toegangsrecht’ individueel toepasselijk op alle deelnemers.
Impliciete verklaring op erewoord (art. 61, §4 KB ’11)
Door eenvoudig deel te nemen aan een procedure tot gunning van een overheidsopdracht, verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in de artikelen 61-66 KB 15 juli 2011.
UEAD - Uniform Europees Aanbestedingsdocument – Verordening 2016/7 van 5.01.2016
In toepassing van uitvoeringsverordening UE 2016/7 van 5.01.2016 kunnen de buitenlandse inschrijvers het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEAD) bij hun dossier voegen.
Zie bijlage of hier :
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/doc_3454_dume_nl.pdf
Alvorens de gunningsbeslissing te nemen, onderzoekt de BH de juistheid van de verklaringen van het UEA in hoofde van de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver. Daartoe vraagt zij de betrokken inschrijver via de snelste middelen, en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning
Nazicht van de persoonlijke toestand door de aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte het best gerangschikt is. Daartoe vraagt zij de betrokken inschrijver via de snelste middelen, en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan, en dat vóór elke beslissing over de gunning van de opdracht.
De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid in staat stellen de persoonlijke toestand van de kandidaten of inschrijvers te onderzoeken, zullen door deze aanbestedende overheid zelf via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders worden opgevraagd, indien deze via deze middelen kosteloos toegankelijk zijn.
Gevolgen van het onderzoek
Een inschrijver kan van de deelname aan een opdracht worden uitgesloten indien bij dit nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Een regularisatie a posteriori is hoe dan ook onmogelijk.
Een dergelijke uitsluiting is eveneens mogelijk indien tijdens het verloop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke toestand van de inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord.
Betreffende het bewijs dat de inschrijvers hun verplichtingen hebben vervuld wat de sociale zekerheidsbijdragen betreft:
• De inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen R.S.Z.-attest bij hun offerte voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd.
• De buitenlandse inschrijvers, of desgevallend zijn deelgenoten, die personeel tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheidsregeling dienen aan hun offerte het bewijs te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.

Economische en financiële draagkracht

AFDELING 3 – KWALITATIEVE SELECTIE (ART. 67-79 KB 15 JULI 2011)
De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
Art. 67 : Financiële en economische draagkracht
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door:
Het bewijs van verzekering van professionele en burgerlijke aansprakelijkheid;
Voor elk van de percelen mag de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid die voorzien is in het verzekeringscontract per schadegeval niet minder bedragen dan:
1° 1.500.000 euro voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels;
2° 500.000 euro voor het totaal van de materiële en immateriële schade;
3° 10.000 euro voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd.
(Het bedrag in punt 1° is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindex deze van de maand die de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad voorafgaat (basis 2004= 100). De bedragen in de punten 2° en 3° zijn gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex deze van de maand die de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad voorafgaat.)
 Een verklaring op eer betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, van de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen.

Om geselecteerd te kunnen worden dient het gemiddelde omzetcijfer van de laatste drie beschikbare boekjaren groter zijn dan of gelijk zijn aan
- voor de perceel 1 : 75.000 €
- voor de perceel 2 : 235.000 €
- voor de perceel 3 : 50.000 €

Eventuele minimumeisen:

Art. 67 : Financiële en economische draagkracht
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver wordt aangetoond door:
Het bewijs van verzekering van professionele en burgerlijke aansprakelijkheid;
Voor elk van de percelen mag de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid die voorzien is in het verzekeringscontract per schadegeval niet minder bedragen dan:
1° 1.500.000 euro voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels;
2° 500.000 euro voor het totaal van de materiële en immateriële schade;
3° 10.000 euro voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd.
(Het bedrag in punt 1° is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindex deze van de maand die de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad voorafgaat (basis 2004= 100). De bedragen in de punten 2° en 3° zijn gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex deze van de maand die de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad voorafgaat.)
 Een verklaring op eer betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, van de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen.

Om geselecteerd te kunnen worden dient het gemiddelde omzetcijfer van de laatste drie beschikbare boekjaren groter zijn dan of gelijk zijn aan
- voor de perceel 1 : 75.000 €
- voor de perceel 2 : 235.000 €
- voor de perceel 3 : 50.000 €

Vakbekwaamheid

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de BH aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen (art. 74 KB 15 juli 2011).
Art. 68, 72, 7° en 73 : Technische bekwaamheid - Referenties
Enkel de inschrijvers die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht zullen onderworpen worden aan de analyse van de technische bekwaamheid.
De inschrijver voegt aan zijn dossier de volgende referenties toe:
Om ontvankelijk te zijn, moeten de referenties gerealiseerd zijn in de loop van de afgelopen drie jaar voorafgaand aan onderhavige publicatie.
Hiermee wordt bedoeld dat het project waarnaar de referentie verwijst op het moment van de indiening van de offerte zich bevindt in een toestand waarbij in de loop van de voorbije drie jaar de voorlopige of definitieve oplevering der werken plaatsvond.
Perceel 1 – Asbestverwijdering
Een referentie betreffende de uitvoering van een volledige* studieopdracht voor grootschalige asbestverwijdering, meer bepaald met betrekking tot een gebouw of een geheel van gebouwen van meer dan 6.000 m² (bruto vloeroppervlakte) en waarvan het bedrag van de werken hoger ligt dan € 500.000,00 excl. btw;
Met "volledig" wordt een studieopdracht bedoeld die minimaal betrekking heeft op:
- de opmaak van een inventaris van aanwezige asbest voor werken;
- de opmaak van een aanbestedingsdossier van werken met sloopinventaris;
- de assistentie aan de aannemer bij de opmaak van de aanvraag voor de milieuvergunning (asbest);
- de bijstand aan de BH bij de opvolging van de werken, de voorlopige oplevering en eindafrekening van de genoemde werken.
Opdat de referentie ontvankelijk is, moet de opdrachtnemer bij zijn offerte ook een bewijs van de voorgestelde referentie voegen.
- indien het diensten aan openbare overheden betreft, dan wordt het bewijs geleverd in de vorm van certificaten uitgegeven of getekend door de bevoegde overheid;
- indien het diensten aan privépersonen betreft, dan worden de prestaties door hen gecertificeerd of, bij ontstentenis, aangegeven als uitgevoerd door de dienstverlener.
Perceel 2 – Opmaak van een topografische opmeting
Een referentie betreffende de uitvoering van een topografische opmeting van een gebouw of een geheel van oude gebouwen (van voor 1950) met een bepaald patrimoniaal belang en een oppervlakte groter dan 3.000 m²;
Om ontvankelijk te zijn moet bij deze referentie een attest van goede uitvoering worden gevoegd, afgeleverd of medeondertekend door : (1.) de bevoegde bouwheer ; (2.) of bij ontstentenis eenvoudigweg via een verklaring van de kandidaat of de deelnemer. In beide gevallen moet steeds worden vermeld of de kandidaat of deelnemer werd belast met een volledige ontwerpersopdracht.
Perceel 3 – Studies voor bodemsanering
Een referentie betreffende de uitvoering van een studieopdracht, in het bijzonder de opmaak van een aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken, van een bodemsaneringsproject met een budget hoger dan € 200.000,00 excl. btw.
Om ontvankelijk te zijn, moet deze referentie het voorwerp geweest zijn van een conformiteitsattest afgeleverd door de bevoegde overheden.
Art. 68 en 71, 3° : Beroepsbekwaamheid
Enkel de kandidaten die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht en technische bekwaamheid zullen onderworpen worden aan de analyse van de beroepsbekwaamheid.
TEAM BELAST MET DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT
De kandidaat voegt bij zijn dossier een organigram waarin hij het team voorstelt dat verantwoordelijk zal zijn voor het/de perceel(en) waarvoor hij zich inschrijft.
Dit organigram vermeldt de namen van de leden, alsook de studie- en beroepskwalificaties van de personen belast met de uitvoering van de opdracht.
Om de studie- en beroepskwalificaties te kunnen rechtvaardigen, voegt de kandidaat bij zijn dossier het cv van elk lid van het team. De curricula vitae moeten ook aantonen dat de medewerkers in een tweetalige (FR/NL) omgeving kunnen werken, en met name in staat zijn om werken op te volgen in de andere landstaal dan die van henzelf.
Bovendien heeft, voor de 3 percelen, in elk voorgesteld team ten minste één van de hierboven vernoemde personen een goede kennis van het Nederlands en een andere persoon een goede kennis van het Frans of heeft ten minste één persoon een even goede kennis van het Nederlands als van het Frans.
Bovendien voegt de opdrachtnemer bij zijn offerte voor elk lid van het voorgestelde team de toestemming voor toegang (= screening) tot de site voor een duur van minstens één jaar vanaf de datum van het plaatsbezoek voor de indiening van de offerte.
De BH vereist dat het team belast met de uitvoering van de opdracht ten minste bestaat uit:
Perceel 1 – Asbestverwijdering
- Een projectleider – een expert in asbestverwijdering met minstens 10 jaar ervaring in deze discipline ;
- Een medewerker – een expert in asbestverwijdering met minstens 5 jaar ervaring in deze discipline, die de rol van rechterhand van de projectleider op zich neemt;
- Een medewerker - een expert in goederen van patrimoniaal belang of geklasseerde goederen, met een diploma van architect of ingenieur architect, die een opleiding heeft gevolgd in het domein in kwestie en 5 jaar ervaring heeft in de genoemde discipline;
Erkenning voor asbestverwijdering: De inschrijver moet bij zijn offerte het certificaat voegen dat uitgaat van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg en bewijst dat het laboratorium erkend is voor de identificatie van asbestvezels in materialen.
Perceel 2 – Opmaak van een topografische opmeting
- Drie topografen of landmeters-experts, die een team op het terrein zullen leiden en elk 5 jaar ervaring hebben in deze discipline;
- Een verantwoordelijke die belast wordt met de geïnformatiseerde verwerking van de op het terrein vergaarde gegevens, en die 5 jaar ervaring heeft in deze discipline. Deze verantwoordelijke kan desgevallend één van de 3 bovengenoemde personen zijn;
Perceel 3 – Studies voor bodemsanering
Erkenning voor bodemsanering: De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat hij is opgenomen in de "lijst van de erkende studiebureaus inzake bodemverontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" van Leefmilieu Brussel.

Eventuele minimumeisen:

Art. 68, 72, 7° en 73 : Technische bekwaamheid - Referenties
Enkel de inschrijvers die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht zullen onderworpen worden aan de analyse van de technische bekwaamheid.
De inschrijver voegt aan zijn dossier de volgende referenties toe:
Om ontvankelijk te zijn, moeten de referenties gerealiseerd zijn in de loop van de afgelopen drie jaar voorafgaand aan onderhavige publicatie.
Hiermee wordt bedoeld dat het project waarnaar de referentie verwijst op het moment van de indiening van de offerte zich bevindt in een toestand waarbij in de loop van de voorbije drie jaar de voorlopige of definitieve oplevering der werken plaatsvond.
Perceel 1 – Asbestverwijdering
Een referentie betreffende de uitvoering van een volledige* studieopdracht voor grootschalige asbestverwijdering, meer bepaald met betrekking tot een gebouw of een geheel van gebouwen van meer dan 6.000 m² (bruto vloeroppervlakte) en waarvan het bedrag van de werken hoger ligt dan € 500.000,00 excl. btw;
Met "volledig" wordt een studieopdracht bedoeld die minimaal betrekking heeft op:
- de opmaak van een inventaris van aanwezige asbest voor werken;
- de opmaak van een aanbestedingsdossier van werken met sloopinventaris;
- de assistentie aan de aannemer bij de opmaak van de aanvraag voor de milieuvergunning (asbest);
- de bijstand aan de BH bij de opvolging van de werken, de voorlopige oplevering en eindafrekening van de genoemde werken.
Opdat de referentie ontvankelijk is, moet de opdrachtnemer bij zijn offerte ook een bewijs van de voorgestelde referentie voegen.
- indien het diensten aan openbare overheden betreft, dan wordt het bewijs geleverd in de vorm van certificaten uitgegeven of getekend door de bevoegde overheid;
- indien het diensten aan privépersonen betreft, dan worden de prestaties door hen gecertificeerd of, bij ontstentenis, aangegeven als uitgevoerd door de dienstverlener.
Perceel 2 – Opmaak van een topografische opmeting
Een referentie betreffende de uitvoering van een topografische opmeting van een gebouw of een geheel van oude gebouwen (van voor 1950) met een bepaald patrimoniaal belang en een oppervlakte groter dan 3.000 m²;
Om ontvankelijk te zijn moet bij deze referentie een attest van goede uitvoering worden gevoegd, afgeleverd of medeondertekend door : (1.) de bevoegde bouwheer ; (2.) of bij ontstentenis eenvoudigweg via een verklaring van de kandidaat of de deelnemer. In beide gevallen moet steeds worden vermeld of de kandidaat of deelnemer werd belast met een volledige ontwerpersopdracht.
Perceel 3 – Studies voor bodemsanering
Een referentie betreffende de uitvoering van een studieopdracht, in het bijzonder de opmaak van een aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken, van een bodemsaneringsproject met een budget hoger dan € 200.000,00 excl. btw.
Om ontvankelijk te zijn, moet deze referentie het voorwerp geweest zijn van een conformiteitsattest afgeleverd door de bevoegde overheden.
Art. 68 en 71, 3° : Beroepsbekwaamheid
Enkel de kandidaten die voldoen aan de vereisten van financiële- en economische draagkracht en technische bekwaamheid zullen onderworpen worden aan de analyse van de beroepsbekwaamheid.
TEAM BELAST MET DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT
De kandidaat voegt bij zijn dossier een organigram waarin hij het team voorstelt dat verantwoordelijk zal zijn voor het/de perceel(en) waarvoor hij zich inschrijft.
Dit organigram vermeldt de namen van de leden, alsook de studie- en beroepskwalificaties van de personen belast met de uitvoering van de opdracht.
Om de studie- en beroepskwalificaties te kunnen rechtvaardigen, voegt de kandidaat bij zijn dossier het cv van elk lid van het team. De curricula vitae moeten ook aantonen dat de medewerkers in een tweetalige (FR/NL) omgeving kunnen werken, en met name in staat zijn om werken op te volgen in de andere landstaal dan die van henzelf.
Bovendien heeft, voor de 3 percelen, in elk voorgesteld team ten minste één van de hierboven vernoemde personen een goede kennis van het Nederlands en een andere persoon een goede kennis van het Frans of heeft ten minste één persoon een even goede kennis van het Nederlands als van het Frans.
Bovendien voegt de opdrachtnemer bij zijn offerte voor elk lid van het voorgestelde team de toestemming voor toegang (= screening) tot de site voor een duur van minstens één jaar vanaf de datum van het plaatsbezoek voor de indiening van de offerte.
De BH vereist dat het team belast met de uitvoering van de opdracht ten minste bestaat uit:
Perceel 1 – Asbestverwijdering
- Een projectleider – een expert in asbestverwijdering met minstens 10 jaar ervaring in deze discipline ;
- Een medewerker – een expert in asbestverwijdering met minstens 5 jaar ervaring in deze discipline, die de rol van rechterhand van de projectleider op zich neemt;
- Een medewerker - een expert in goederen van patrimoniaal belang of geklasseerde goederen, met een diploma van architect of ingenieur architect, die een opleiding heeft gevolgd in het domein in kwestie en 5 jaar ervaring heeft in de genoemde discipline;
Erkenning voor asbestverwijdering: De inschrijver moet bij zijn offerte het certificaat voegen dat uitgaat van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg en bewijst dat het laboratorium erkend is voor de identificatie van asbestvezels in materialen.
Perceel 2 – Opmaak van een topografische opmeting
- Drie topografen of landmeters-experts, die een team op het terrein zullen leiden en elk 5 jaar ervaring hebben in deze discipline;
- Een verantwoordelijke die belast wordt met de geïnformatiseerde verwerking van de op het terrein vergaarde gegevens, en die 5 jaar ervaring heeft in deze discipline. Deze verantwoordelijke kan desgevallend één van de 3 bovengenoemde personen zijn;
Perceel 3 – Studies voor bodemsanering
Erkenning voor bodemsanering: De inschrijver voegt bij zijn offerte het bewijs dat hij is opgenomen in de "lijst van de erkende studiebureaus inzake bodemverontreiniging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" van Leefmilieu Brussel.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!