Europeiska kommissionen, Directorate General Environment
Aankondiging van een opdracht

Rättsliga och tekniska bedömningar av medlemsstaternas efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet (två delar)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, Directorate General Environment
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

Officiellt namn
-
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Nuts-kod
-
Land
-
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Allmän adress
-
Upphandlarprofil
-

elektroniskt via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Rättsliga och tekniska bedömningar av medlemsstaternas efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet (två delar)

Referensnummer:   ENV/2020/OP/0017

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   90700000 - Miljötjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

För att säkerställa ett korrekt införlivande och en korrekt tillämpning av unionens miljölagstiftning i alla medlemsstater är det viktigt att rättsligt och tekniskt bedöma den information som kommissionen tar emot i samband med klagomål, förfaranden som föregår överträdelser eller överträdelseförfaranden eller i samband med anmälnings- eller rapporteringsskyldigheter eller information som framställs på kommissionens eget initiativ.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   5.200.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   ja

Anbud får lämnas för:   alla delar

Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare:   -

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:   -


II.2) Beskrivning Del nr: 1

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Kontroll av överensstämmelse av medlemsstaternas åtgärder för att införliva och tillämpa EU:s miljölagstiftning

Del nr:   1

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   90700000 - Miljötjänster
79111000 - Juridisk rådgivning

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   00 - N/A

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Del 1: Kontroll av överensstämmelse av medlemsstaternas åtgärder för att införliva och tillämpa EU:s miljölagstiftning.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   4.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Detta har tidigare publicerats i förhandsmeddelande 2020/S 059-140463 med en något annorlunda titel: Kontroll av överensstämmelse av medlemsstaternas åtgärder för att införliva direktiv inom miljösektorn (del 1–del 2).


II.2) Beskrivning Del nr: 2

II.2.1) Benämning på upphandlingen

Tekniska bedömningar av medlemsstaternas efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet

Del nr:   2

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   90700000 - Miljötjänster
79111000 - Juridisk rådgivning

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   00 - N/A

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Del 2: Tekniska bedömningar av medlemsstaternas efterlevnad av tillämplig EU-lagstiftning på miljöområdet.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   1.200.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   nej

Beskrivning av förlängning:   -

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   -

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   ja

II.2.14) Kompletterande upplysningar

Detta har tidigare publicerats i förhandsmeddelande 2020/S 059-140463 med en något annorlunda titel: Kontroll av överensstämmelse av medlemsstaternas åtgärder för att införliva direktiv inom miljösektorn (del 1–del 2).


Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ramavtal med flera aktörer:   ja

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet:   3

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   Ramavtal med en enskild aktör för del 1 och ramavtal i kaskadform med upp till 3 anbudsgivare för del 2.

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2020/S 059-140463

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   09-09-2020

Lokal tid:   16:00

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   9

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:   11-09-2020

Lokal tid:   10:30

Plats:   Avenue de Beaulieu 5-9, 1160 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3). Anbudsinfordran.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   ja

VI.3) Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

22-06-2020