Aankondiging van een opdracht

levering van brandstoffen voor de stedelijke gebouwen, voertuigen en werktuigen

levering van brandstoffen voor de stedelijke gebouwen, voertuigen en werktuigen

Publicatiedatum
08-04-2015
Deadline
27-05-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Waregem
Postadres
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Margaux De Bock

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

400 000,00 euro exclusief btw voor de volledige periode van vier jaar

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

*In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De inschrijvers die een andere dan de Belgische nationaliteit hebben, moeten wel een RSZ-attest (of een gelijkwaardig attest) bij hun offerte voegen. Als een dergelijk attest in het betrokken land niet uitgereikt wordt, volstaat een verklaring onder eed of een plechtige verklaring.
*In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen (belastingen + btw). De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.De inschrijvers die een andere dan de Belgische nationaliteit hebben, moeten wel een attest bij hun offerte voegen. Als een dergelijk attest in het betrokken land niet uitgereikt wordt, volstaat een verklaring onder eed of een plechtige verklaring.
* Een verklaring op erewoord (bijlage B bij het bestek) dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 (zie bijlage C).
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Indien de inschrijver om bepaalde redenen deze stukken niet kan voorleggen, geeft hij hiervoor de redenen op in de offerte.

Eventuele minimumeisen:

passende bankverklaring

Vakbekwaamheid

* Studie- en beroepskwalificaties van de leverancier en in het bijzonder van het uitvoerende en leidinggevende personeel waarover de leverancier beschikt om deze opdracht uit te voeren.
* Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen, gedaan gedurende de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de omschrijving van de leveringen. Ze geven ook duidelijk weer of de leveringen op een regelmatige wijze tot een goed einde gebracht werden.
* Een verklaring die het materieel (waaronder de vrachtwagens) en de technische uitrusting (waaronder de opslagcapaciteit) vermeldt waarover de leverancier beschikt voor de uitvoering van deze opdracht.
* Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
* Een nauwkeurige beschrijving van de manier waarop de inschrijver de bevoorradingszekerheid waarborgt, vooral ook ingeval er zich spanningen in de oliesector zouden voordoen.
Indien de inschrijver om bepaalde redenen deze stukken niet kan voorleggen, geeft hij hiervoor de redenen op in de offerte.

Eventuele minimumeisen:

referentielijst

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!