Europski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Aankondiging van een gegunde opdracht

Pružanje usluga specijaliziranog prijevoza muzejskih predmeta

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue Wiertz 60
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1047
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Pružanje usluga specijaliziranog prijevoza muzejskih predmeta

Referentni broj:   -

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   60100000 - Usluge cestovnog prijevoza

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Usluge koje Kuća europske povijesti u Bruxellesu, Belgija, traži odnose se na sve sljedeće usluge ili dio njih:
1) Planiranje prijevoza iz i do Kuće europske povijesti,
2) Pakiranje predmeta,
3) Usluge specijaliziranog prijevoza,
4) Usluge rukovanja prijevoznika,
5) Povezane usluge (centralizirano carinjenje, ...).

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   da

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Vrijednost:   1.500.000,00

Valuta:   EUR


II.2) Opis Grupa br.: 1

II.2.1) Naziv

Projekti manjeg opsega / prijevoz kontinentalnim dijelom Europe

Grupa br.:   1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   60100000 - Usluge cestovnog prijevoza
60420000 - Usluge izvanrednog zračnog prijevoza
63120000 - Usluge skladištenja i pohrane
63712000 - Prateće usluge u cestovnom prometu
63524000 - Usluge izrade prijevoznih dokumenata
79223000 - Usluge carinskog posrednika
63521000 - Usluge agencije za prijevoz tereta

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Sve europske države.

II.2.4) Opis nabave

— organizacija prijevoza projekata manjeg opsega i/ili
— prijevoz kontinentalnim dijelom Europe.
Usluge:
— jednostavan prijevoz od jedne do druge točke,
— prijevoz među različitim lokacijama Kuće europske povijesti,
— mala izložba.
Prijevozom je obuhvaćeno planiranje, priprema rasporeda i povremeno koordiniranje pratećih prijevoznika.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   20

Kriterij kvalitete - Naziv:   Vidi upute  / Ponder:   80

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-


II.2) Opis Grupa br.: 2

II.2.1) Naziv

Projekti većeg opsega / kontinentalni dio Europe i prijevoz po cijelom svijetu

Grupa br.:   2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   60100000 - Usluge cestovnog prijevoza
60420000 - Usluge izvanrednog zračnog prijevoza
63120000 - Usluge skladištenja i pohrane
63524000 - Usluge izrade prijevoznih dokumenata
63712000 - Prateće usluge u cestovnom prometu
79223000 - Usluge carinskog posrednika
63521000 - Usluge agencije za prijevoz tereta

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Po cijelom svijetu iz i do Bruxellesa.

II.2.4) Opis nabave

— organiziranje cestovnog, pomorskog ili zračnog teretnog prijevoza za jednokratni prijevoz velikog razmjera, ili
— projekti izložbi poput međunarodnih posudbi koji uključuju brojne prijevoznike, mjesece detaljnog planiranja unaprijed, sigurnosne mjere i pripremu rasporeda.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   20

Kriterij kvalitete - Naziv:   Vidi upute  / Ponder:   80

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Uspostavljen je dinamički sustav nabave:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba:   ne

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2019/S 147-360912

IV.2.8) Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

Obavijesti je obuhvaćen prekid dinamičkog sustava nabave objavljenog u prethodno spomenutoj obavijesti o nadmetanju:   ne

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti:   ne


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   -

Grupa br.:   1

Naziv:   Projekti manjeg opsega / prijevoz kontinentalnim dijelom Europe

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

05-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   2

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Art On The Move, a division of Arexmo
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
-
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   500.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   500.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   -

Grupa br.:   1

Naziv:   Projekti manjeg opsega / prijevoz kontinentalnim dijelom Europe

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

05-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   2

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Hizkia Van Kralingen
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
Den Haag
NUTS kod
NL332
Poštanski broj
-
Država
NEDERLAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   500.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   500.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   -

Grupa br.:   2

Naziv:   Projekti većeg opsega / kontinentalni dio Europe i prijevoz po cijelom svijetu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 2

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

05-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   2

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Hizkia Van Kralingen
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
Den Haag
NUTS kod
NL332
Poštanski broj
-
Država
NEDERLAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa
-
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2600
Internetska adresa
-

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
Europski ombudsman
Poštanska adresa
-
Mjesto
Strasbourg
Poštanski broj
-
Država
FRANCE
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   -

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa
-
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2600
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

23-03-2020

Prilog D1 – Opća nabava: Obrazloženje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU

Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće:

otvoreni postupak:   ne

ograničeni postupak:   ne

Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga:   ne

nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe:   ne

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   ne

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja:   -

Nabava robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe:   -

Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima:

od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti:   -

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   -

2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive:   ne

3. Objašnjenje

-