Aankondiging van een opdracht

Levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg (2016 - 2018)

PROCLIM, de opdrachtencentrale van het provinciebestuur Limburg, organiseert een groepsaankoop voor levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor alle provinciale instellingen en voor geïnteresseerde lokale, openbare besturen in Limburg (steden, gemeenten, gemeentelijke eva’s, OCMW’s ( + eva’s), politiezones, hulpverleningszones, kerkfabrieken + overige eredienstinstellingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, woonzorgvoorzieningen, gehandicapteninstellingen, vzw's met openbaar nut enzovoort).
De nieuwe raamovereenkomst zal een duurtijd kennen van 3 jaren en loopt van 1 januari 2016 t.e.m. 31 december 2018.
Ter beschikking stellen van het nodige vermogen en de levering van de benodigde energie, elektriciteit en/of aardgas, conform de geldende wetgeving voor de afnamepunten met piekmeting (hoogspanning), zonder piekmeting, openbare verlichting en aardgas, waarbij gekozen wordt voor 100% groene stroom zoals deze gedefinieerd is paragraaf III.7 "Groene Stroom en Garanties van Oorsprong".

Publicatiedatum
23-06-2015
Deadline
04-08-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09123000 - Aardgas
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
PROCLIM
Postadres
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
De heer Danny Broeders

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Levering van energie (aardgas en elektriciteit) voor provincie Limburg (2016 - 2018) voor alle provinciale instellingen en voor geïnteresseerde lokale, openbare besturen in Limburg (steden, gemeenten, gemeentelijke eva’s, OCMW’s ( + eva’s), politiezones, hulpverleningszones, kerkfabrieken + overige eredienstinstellingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, woonzorgvoorzieningen, gehandicapteninstellingen, vzw's met openbaar nut enzovoort). Perceel 1 - Elektriciteit Hoogspanning/Middenspanning: ca. 50 814 412 kWh per jaar Perceel 2 - Elektriciteit Laagspanning: ca. 32 386 160 kWh per jaar Perceel 3 - Elektriciteit Openbare Verlichting: ca. 54 537 296 kWh per jaar Perceel 4 - Aardgas: ca. 228 797 443 kWh per jaar

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Wordt in elk stadium van de procedure uitgesloten (KB 15/07/2011, artikel 61 §1) van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor:
1. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het strafwetboek;
2. omkoping als bedoeld in artikel 246 van het strafwetboek;
3. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4. witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De inschrijver kan van deelname aan de opdracht uitgesloten worden indien hij zich in één van de gevallen bevindt vermeld in artikel 61 §2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011:
5. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in nationale wetgevingen en reglementeringen;
6. die aangifte heeft gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure die bestaat in nationale wetgevingen en reglementeringen;
7. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde gegaan is, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
8. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de provincie aannemelijk kan maken;
9. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
10. die zich in ernstige mate schuldig gemaakt heeft aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk.
In verband met milieu kan van deelname aan de opdracht uitgesloten worden indien hij zich in één van de gevallen bevindt:
11. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde gegaan is, veroordeeld is geweest voor een milieudelict.
BIJ TE VOEGEN DOCUMENT : VERKLARING OP EREWOORD
Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van bovenstaande gevallen (1 – 11) bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van:
een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord waarin de inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in art. 61 van het K.B. van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Economische en financiële draagkracht

Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële draagkracht van de kandidaten te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen.

Vakbekwaamheid

De inschrijver dient de nodige bewijzen te leveren (bv. kopie van de voorziene leveringsvergunning(en)) waaruit blijkt dat hij voldoet aan alle voorwaarden om als elektriciteits- respectievelijk aardgasleverancier op te treden voor dergelijke leveringen op de betrokken locaties.
Enkel de offertes van de inschrijvers die niet worden uitgesloten en die aan de technische, economische en financiële minimumeisen voldoen, komen in aanmerking voor onderzoek en gebeurlijke gunning.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!