Comisia Europeană, Directorate General Environment
Aankondiging van een opdracht

Evaluări juridice și tehnice privind respectarea de către statele membre a legislației UE aplicabile în domeniul mediului (două loturi)

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comisia Europeană, Directorate General Environment
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Cod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

Denumire oficială
-
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Cod NUTS
-
Țară
-
Persoană de contact
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresa principală
-
Adresa profilului cumpărătorului
-

pe cale electronică via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Evaluări juridice și tehnice privind respectarea de către statele membre a legislației UE aplicabile în domeniul mediului (două loturi)

Număr de referinţă:   ENV/2020/OP/0017

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   90700000 - Servicii privind mediul

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Pentru a asigura transpunerea și aplicarea corectă a legislației Uniunii în domeniul mediului în toate statele membre, este esențial să se evalueze din punct de vedere juridic și tehnic informațiile pe care Comisia le primește în contextul plângerilor, al procedurilor de pre-încălcare sau de constatare a încălcării obligațiilor sau în contextul obligațiilor de notificare sau de raportare sau orice informații furnizate din proprie inițiativă de către Comisie.

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoare fără TVA:   5.200.000,00

Monedă:   EUR

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   da

Pot fi depuse oferte pentru:   toate loturile

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:   -

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:   -


II.2) Descriere Lot nr.: 1

II.2.1) Titlu

Verificarea conformității măsurilor statelor membre pentru transpunerea și aplicarea legislației UE în domeniul mediului

Lot nr.:   1

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   90700000 - Servicii privind mediul
79111000 - Servicii de consultanţă juridică

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   00 - N/A

Locul principal de executare:   Sediul contractantului.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Lotul 1: Verificarea conformității măsurilor statelor membre de transpunere și aplicare a legislației UE în domeniul mediului.

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   4.000.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   da

II.2.14) Informații suplimentare

Publicat anterior în anunțul de intenție 2020/S059-140463 cu un titlu ușor diferit: „Verificarea conformității măsurilor statelor membre de transpunere a directivelor în sectorul mediului (lotul 1-lotul 2)”.


II.2) Descriere Lot nr.: 2

II.2.1) Titlu

Evaluări tehnice privind respectarea de către statele membre a legislației UE aplicabile în domeniul mediului

Lot nr.:   2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   90700000 - Servicii privind mediul
79111000 - Servicii de consultanţă juridică

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   00 - N/A

Locul principal de executare:   Sediul contractantului.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Lotul 2: Evaluări tehnice privind respectarea de către statele membre a legislației UE aplicabile în domeniul mediului.

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   1.200.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   da

II.2.14) Informații suplimentare

Aceasta a fost publicată anterior în anunțul de intenție 2020/S059-140463 cu un titlu ușor diferit: “Verificarea conformității măsurilor statelor membre de transpunere a directivelor în sectorul mediului (lotul 1-lotul 2)”.


Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

Acord-cadru cu mai mulți operatori economici:   da

Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru:   3

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   Acord-cadru cu un singur operator pentru lotul 1 și acord-cadru în cascadă cu maximum trei ofertanți pentru lotul 2.

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   da

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2020/S 059-140463

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   09-09-2020

Ora locală:   16:00

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

-

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   9

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:   11-09-2020

Ora locală:   10:30

Locul:   Avenue de Beaulieu 5-9, 1160 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3). Documentul de invitație.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   nu

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   nu

Se vor utiliza plăţile electronice:   da

VI.3) Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

22-06-2020