Rectificatie

2.11.2.1. Studies betreffende asbestverwijdering, bodemsanering en topografische opmeting van de site 'Kroon' van de kazernes in Elsene - Opdracht van diensten - Open aanbesteding

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
Telefoon
+32 22774665
E-mail
aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.beliris.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279982

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2.11.2.1. Studies betreffende asbestverwijdering, bodemsanering en topografische opmeting van de site 'Kroon' van de kazernes in Elsene - Opdracht van diensten - Open aanbesteding

Referentienummer: DIT-2.11.2.1.-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavig bericht wijzigt de inlichtingen gepubliceerd in volgende publicatie: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=272283
De studies hebben betrekking op het terrein in de Fritz Toussaintstraat 8 te 1050 Elsene (complex Kroon).
Het kadastraal perceel (21443_C_0224_Y_000_00) met een totale bruto-oppervlakte van ongeveer 42.000m² wordt begrensd door de volgende assen:
- Kroonlaan
- Generaal Jacqueslaan
- Juliette Wytsmanstraat
- Fritz Toussainstraat
De voormalige Rijkswachtkazerne (eigendom van de Regie der Gebouwen en lange tijd bezet door de Federale Politie) is een site met een bakstenen omheiningsmuur en een twintigtal rechthoekige gebouwen uit het begin van de 20e eeuw. De gebouwen, die dateren van voor 1931, zijn niet geklasseerd als erfgoed maar hebben wel een bepaald patrimoniaal karakter.
De opdracht omvat 3 percelen:
Perceel 1 – Asbestverwijdering
Perceel 2 – Opmaak van een topografische opmeting
Perceel 3 – Studies voor bodemsanering

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524753

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 144-297639

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
04-09-2017
Te lezen:
13-09-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
04-09-2017
Te lezen:
13-09-2017

Overige nadere inlichtingen

Onderhavig terechtwijzend bericht wijzigt de volgende documenten: 00 - Bijzonder Bestek - Cahier Spécial des Charges.pdf 03.2 - Métré récapitulatif Lot 2.xlsx 04.2 - Samenvattende meetstaat Perceel 2.xlsx Daarnaast wordt het volgende document aan het bijzonder bestek toegevoegd: 17 - Niet-technische samenvatting van het saneringsproject.pdf Er is een nieuw document met de naam 'Erratum 4_Terechtwijzend bericht nr. 4_Avis rectificatif n° 4.pdf' opgeladen betreffende deze gewijzigde en bijkomende documenten. De inschrijvers dienen hier rekening mee te houden voor het indienen van hun offerte. Aangezien dit terechtwijzend bericht een impact heeft op het opmaken van de offertes, wordt de opening van de offertes derhalve verplaatst naar woensdag 13 september 2017.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!