Aankondiging van een opdracht

Levering van benzine en diesel

Bij de start van de Hulpverleningszone Midwest is er nood aan een opdracht voor het leveren van benzine en diesel voor de verschillende brandweerposten via tankkaarten als het leveren van diesel aan de brandweerpost te Roeselare.

Publicatiedatum
07-05-2015
Deadline
22-06-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Midwest
Postadres
Koning Albert I Laan 4, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
De heer Peter Vangierdegom

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 333890.01 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Bewijs dat de geleverde brandstoffen voldoen aan NBN-EN228 voor benzine en aan NBN-EN590 voor diesel.
Bewijs van het adminstratieve beheer van de tankkaarten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!