Aankondiging van een opdracht

AD-ALL-15-10-05: Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen d.m.v. tankkaarten en in bulk

De opdracht omvat het leveren van brandstoffen en dit zowel via tankkaarten als in bulk.
De beoogde raamovereenkomst omvat de levering van diesel, zowel aan de pomp (d.m.v. tankkaarten) als in bulk, benzine 95 octaan, benzine 98 octaan, LPG en 2-takt benzine aan de pomp (d.m.v. tankkaarten) en ad blue, gasolie verwarming en gasolie verwarming extra in bulk. Bij voorkeur worden aan de pomp (d.m.v. tankkaarten) ook LNG, CNG, ad blue en gasolie verwarming extra aangeboden.
Actueel gaat het om ca. 1 100 tankkaarten, waarmee een volume wordt bereikt van ca. 1 200 000 liter brandstof op jaarbasis (ca. 93 % diesel, 6 % benzine en 1 % andere producten).
Daarnaast wordt op jaarbasis ca. 250 000 liter in bulk afgenomen (ca. 20 % diesel en 80 % gasolie).
Gezien de sterke expansie van FARYS|TMVW en haar CREAT-divisie wordt evenwel een significante stijging in de afnames verwacht op korte termijn.

Publicatiedatum
21-09-2015
Deadline
06-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Hantson Dorine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

1) Verdeelnet tankstations
2) Tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:

1) Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver bij zijn offerte een actueel overzicht van het verdeelnet (adressen, beschrijving,…) voegen.
Hieruit dient het volgende te blijken:
De inschrijver beschikt in elke Belgische provincie over minimaal 5 tankstations, dewelke:
• voorzien zijn van een automatisch tanksysteem (tankkaarten);
• minimaal diesel, benzine octaan 95 en benzine octaan 98 beschikbaar stellen.
Bovendien voegt de inschrijver bij zijn offerte een verklaring op eer waarin hij bevestigt dat alle tankstations voldoen aan de geldende reglementering op gebied van veiligheid en milieu, ijking van de meettoestellen en douane en accijnzen.
2) Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver de nodige tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver, als leverancier, in de loop van de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de offertes gelijkaardige opdrachten (levering van brandstoffen d.m.v. tankkaarten en in bulk) heeft uitgevoerd tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur.
Concreet zijn volgende tevredenheidsattesten vereist:
- Leveren van brandstoffen d.m.v. tankkaarten:
2 tevredenheidsattesten, elk betreffende een overeenkomst voor de levering van brandstoffen d.m.v. tankkaarten, telkens voor minimum 550 tankkaarten.
- Leveren van brandstoffen in bulk:
1 tevredenheidsattest betreffende de levering van brandstoffen in bulk voor een minimale totale leveringshoeveelheid van 100 000 liter per jaar.
?
M.b.t. de tevredenheidsattesten dient volgende info verplichtend te worden aangeleverd:
- Identificatie van de opdrachtgever;
- Naam en functie van de verantwoordelijke (van de opdrachtgever);
- Aard van de dienstverlening;
- In het geval van leveren van brandstoffen via tankkaarten: aantal tankkaarten;
- In het geval van leveren van brandstoffen in bulk: het geleverd aantal liters/jaar;
- De periode van uitvoering.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1045 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!