Aankondiging van een opdracht

Studie voor aanleg fietspaden en herinrichting schoolomgeving Sint-Victor Beersel (N235)

1.3 VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Het voorwerp van de opdracht is ten eerste de studie voor de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N235) vanaf het kruispunt met de Pastoor Bolsstraat en de Alsembergsesteenweg (kmp. 9.0) tot het Winderickxplein (kmp. 10.1) met het oog op het creëren van een veilige schoolomgeving en het aanleggen van fietspaden. Daarnaast omvat de opdracht de integratie van de (reeds gedeeltelijk gedimensioneerde) volledig gescheiden riolering in de Brusselsesteenweg (N235).
1.4 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT
De opdracht omvat de volledige studie inclusief de opvolging van de uitvoering van de werken zoals beschreven in de technische voorschriften.
Het is een opdracht in 2 delen, waarbij elk deel opgesplitst is in fases (zie hoofdstuk 3.2 in de technische bepalingen).
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Het ontwerpen van een veilige schoolomgeving:
- Het ontwerpen van fietsvoorzieningen langs de Brusselsesteenweg (N235);
- Het ontwerpen van veilige en bereikbare bushaltes langs de Brusselsesteenweg (N235);
- Alle ondersteunende maatregelen om bovenstaande werken te kunnen uitvoeren, zoals bvb poorteffecten en andere verkeerskundige ingrepen.
- Het controleren, verder uitwerken en integreren van het rioleringsontwerp (de door Hydroscan vastgelegde diameters) in het ontwerp voor de Brusselsesteenweg (N235) om een volledig gescheiden rioleringsstelsel te bekomen. Daarnaast moet ook de nodige buffering voorzien worden;
- Het verlenen van advies en ondersteuning tijdens de uitvoering van de werken.
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.

Publicatiedatum
13-10-2016
Deadline
21-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355000 - Landmeetkundige diensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 66 van KB van 15/07/2011 zijn van toepassing’

Vakbekwaamheid

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid in de bedoelde materie aan door het voorleggen van drie attesten, waaruit blijkt dat de inschrijver gelijkaardige en gelijkwaardige studieopdrachten van werken van minimum 1.500.000 EUR (excl. BTW), met opmaken aanbestedingsdocumenten i.v.m. wegenis/riolering zelf heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaren (voorlopige oplevering van de werken maximaal 3 jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding).
De opdrachtnemer maakt per project maximum 1 bladzijde (A4-formaat) over met informatie over het project. Daarnaast voegt hij een attest van de aanbestedende overheid toe, waaruit de aard en het bedrag van de studies blijkt en waaruit blijkt dat deze tot algehele voldoening van de aanbestedende overheid zijn uitgevoerd.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!