Aankondiging van een opdracht

studieopdracht KWZI Pepingen - Heikruis

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV
Nationaal identificatienummer
BE 0440.691.388
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Britt Verhoeven
Telefoon
+32 34504018
E-mail
britt.verhoeven@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   http://www.aquafin.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Andere

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

studieopdracht KWZI Pepingen - Heikruis

Referentienummer:   CA/BV/2018/00308

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Project 20891 - studieopdracht KWZI Pepingen - Heikruis : - (Voor)ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding werken incl. het opstarten van RWZI t.e.m. voorlopige oplevering, support opleveringsdossier aan Aquafins klant, begeleiden nazorg en waarborg t.e.m. definitieve oplevering.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   1

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige RSZ attesten op. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn.
* Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige fiscale attesten. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar ze gevestigd zijn. :
- Attest indirecte belastingen
- Attest directe belastingen
De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
Voor alle inschrijvers dient volgende aan de offerte te worden toegevoegd : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 van de wet van 17/06/2016 en art. 61 K.B. Plaatsing;
Buitenlandse inschrijvers dienen eveneens een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land aan de offerte toe te voegen
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie de jaarrekening langs elektronische weg kan bekomen worden, zullen de inschrijvers de laatst beschikbare jaarrekening eventueel aangevuld met materiële zekerheden buiten balans hierna toevoegen. Belgische inschrijvers die de jaarrekening wensen aan te vullen met materiële zekerheden buiten balans dienen de bewijsstukken hiervoor eveneens toe te voegen.

Eventuele minimumeisen:

1. De verhouding Eigen vermogen / Totaal vermogen moet minstens 15 % bedragen.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De inschrijver dient minstens opgave te doen van:
1. Minimum 1 referentie “ontwerp RWZI (inclusief stabiliteit)”.
2. Minimum 3 referenties als leidend ingenieur bij de uitvoering van een opdracht in het kader van de Belgische wetgeving overheidsopdrachten.
Alle opgegeven referenties dienen aangetoond te worden a.d.h.v. het type-attest in bijlage dat de gevraagde relevante informatie op een éénduidige manier bevat.
Al deze attesten dienen ondertekend te worden door de opdrachtgever (behalve in geval van Aquafin-referenties) en de aanvang van de aannemingswerken zal maximaal 5 jaar oud zijn te rekenen van datum “aanvang der werken” tot datum “ontvangst en opening van de offertes” zoals vermeld in artikel 1.5.1 van het bestek.
De inschrijver geeft de naam en beroepskwalificaties van het projectteam dat effectief belast zal worden met de uitvoering van de opdracht op (volgens het model in bijlage 3 van het bestek). Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende minimumeisen:
• projectleider voorontwerp – ontwerp : minimum 5 jaar (relevante) beroepservaring.
• processpecialist met minimum 5 jaar beroepservaring in het ontwerp van biologische waterzuivering.
• leidend ingenieur (uitvoering) met minimaal 1 referentie met aanvang van de aannemingswerken van maximaal 3 jaar oud te rekenen van datum “aanvang der werken” tot datum “ontvangst en opening van de offertes” zoals vermeld in artikel 1.5.1 van het bestek.
De inschrijver voegt een bewijs toe dat hij beschikt over een licentie van de meest recente versie van Caneco Expert versie multifabricant. Tevens geeft hij de naam op van zijn werknemer die als aanspreekpunt in deze materie kan fungeren. Bewijzen aangaande de gevolgde opleiding voor het gebruik van deze software worden eveneens toegevoegd aan de offerte.

Eventuele minimumeisen:

1. zie boven

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   11-09-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   09-01-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   11-09-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Voor meer informatie rond de looptijd van de opdracht wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Burgerlijke rechtbank
Postadres
Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 32578011
E-mail
deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Fax
-
Internetadres
http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-08-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!