Aankondiging van een opdracht

Offerteaanvraag Milieukundige Dienstverlening.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Amstelveen
Nationaal identificatienummer
30505231
Postadres
Laan Nieuwer-Amstel 1
Plaats
Amstelveen
Postcode
1182 JR
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Imad Khaoiri
Telefoon
+31 205404911
E-mail
i.khaoiri@amstelveen.nl
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.amstelveen.nl

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ed0a0c4dab394e4cb39d9671be8fb21e

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ed0a0c4dab394e4cb39d9671be8fb21e

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Offerteaanvraag Milieukundige Dienstverlening.

Referentienummer:   I&A_2017_0136

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   90700000 - Milieuzorgdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar drie (3) Opdrachtnemers die milieukundige diensten kunnen leveren van bodemintermediairs ten behoeve van alle bodem- en milieukundige onderzoeken die benodigd zijn voor civiel- en cultuurtechnische werken. Dit conform het Programma van Eisen, gedurende de in Dienstverleningsovereenkomst bepaalde duur. De Opdrachtnemers dragen de volledige zorg voor de milieukundige dienstverlening.

Zie voor de volledigheid het Inschrijvingsformulier (Invulbijlage 2) en de gestelde eisen die hieraan worden gesteld vindt u terug in Bijlage 1: Programma van Eisen. Zie Offerteaanvraag met bijlagen.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71351500 - Bodemonderzoeksdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   Amstelveen en Aalsmeer.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Inschrijvers worden gevraagd om voor de duur van de Overeenkomst te offreren voor de volgende milieukundige diensten (milieuhygiënisch (water)bodem en bouwstoffen onderzoek)- niet uitputtend -:

— het ter beschikking stellen van milieukundige medewerkers,

— het verrichten van diverse milieukundige onderzoekswerkzaamheden,

— het geven van diverse milieukundige adviezen.

Gebaseerd op omzetgegevens uit de periode 2012-2016 is de verwachting dat de jaarlijkse spend voor bodemkundige dienstverlening is:

— 400.000 euro per jaar, circa 133.000 euro per jaar per Opdrachtnemer,

— Een indicatie van de spreiding van de af te nemen producten per jaar is opgenomen in Invulbijlage 2 Inschrijvingsformulier.

Vorengenoemde gegevens, omzetgegevens en voornemen zijn slechts ter indicatie aangegeven. Hieraan kan door Inschrijver/ Opdrachtnemer geen enkele afnamegarantie en/of afname verplichting worden ontleend. Overigens kan en zal de Aanbestedende Dienst geen enkele garantie geven van enige vorm van een te realiseren omzet voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst.

Zie voor meer informatie de Offerteaanvraag met bijlagen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De initiële looptijd van de overeenkomst kan twee keer met één jaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden, inclusief indexering overeenkomstig artikel 3.3 van de Overeenkomst. Zie voor meer informatie de Offerteaanvraag met bijlagen.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   De Dienstverleningsovereenkomst (ook te noemen: Overeenkomst), die bij een eventuele gunning wordt aangegaan, kent een initiële looptijd van twee (2) jaar, met als gewenste ingangsdatum 12 maart 2018 en eindigend op 12 maart 2020. De looptijd van de overeenkomst kan twee (2) keer met één (1) jaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden, inclusief indexering overeenkomstig artikel 3.3 van de Overeenkomst. Zie voor meer informatie de Offerteaanvraag met bijlagen.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Uitsluitingsgronden,

— Beroepsbevoegdheid,

— Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Continuïteit,

— Verzekering.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Vakbekwaamheid,

— Kwaliteitsborgingsysteem NEN-EN-ISO 9001:2008 of gelijkwaardig,

— VCA* (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers) of gelijkwaardig.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   De Dienstverleningsovereenkomst (ook te noemen: Overeenkomst), die bij een eventuele gunning wordt aangegaan, kent een initiële looptijd van twee (2) jaar, met als gewenste ingangsdatum 12 maart 2018 en eindigend op 12 maart 2020. De looptijd van de overeenkomst kan twee (2) keer met één (1) jaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is ee...

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   23-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   23-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:30

Plaats:   Gemeente Amstelveen.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om eventuele vragen, opmerkingen en bezwaren naar aanleiding van de Offerteaanvraag, de daarbij behorende Standaardformulieren en andere bijlagen in te dienen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

1. Vragen kunnen uitsluitend via TenderNed worden gesteld, via de vragenfunctie.

2. De vragen dienen uiterlijk op 21 december 2017 vóór 10:30 uur ingediend te zijn. Vragen, of opmerkingen, of bezwaren die op een later moment worden ontvangen, zullen niet meer in behandeling worden genomen, tenzij die, naar uitsluitend het oordeel van de Aanbestedende Dienst, noodzakelijk zijn voor het indienen van een deugdelijke Inschrijving.

3. De antwoorden op de vragen worden uiterlijk 12 januari 2018 in een geanonimiseerde Nota van Inlichtingen op TenderNed gepubliceerd.

4. Bezwaren, opmerkingen en tekstvoorstellen betreffende de Concept Diensverleningsovereenkomst en/of de Voorwaarden van de Rijksoverheid dienen meegenomen te worden met de vragen die beantwoord zullen worden in de Nota van Inlichtingen.

Indien noodzakelijk kan de Aanbestedende Dienst beslissen een tweede (en eventueel een verder volgende) Nota van Inlichtingen in te gelasten. Een eventuele tweede en volgende Nota van Inlichtingen kan uitsluitend vragen en antwoorden bevatten die betrekking hebben op de vorige Nota van Inlichtingen.

Indien Geïnteresseerde vragen heeft aan Opdrachtgever die het karakter hebben van ‘commercieel vertrouwelijk’, en het daarom niet wenselijk is dat Opdrachtgever deze vragen in de Nota van Inlichtingen beantwoordt, biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om dergelijke vragen buiten de Nota van Inlichtingen om te beantwoorden. Geïnteresseerde dient dergelijke vragen via de reguliere procedure, zoals hierboven beschreven, in te dienen onder vermelding van ‘Commercieel vertrouwelijk – Niet beantwoorden in de Nota van Inlichtingen’. Opdrachtgever beoordeelt vragen met het karakter ‘commercieel vertrouwelijk’ altijd eerst op haar merites. Mocht Opdrachtgever van mening zijn dat de vragen niet als commercieel vertrouwelijk zijn aan te merken, dan meldt ze dit bij Geïnteresseerde die deze vragen heeft gesteld. Bij de behandeling van vragen met het karakter ‘commercieel vertrouwelijk’ spant Opdrachtgever zich te allen tijde in het gelijkheidsbeginsel te waarborgen.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor vragen en opmerkingen ter zijde te leggen of slechts gedeeltelijk te beantwoorden zolang ze daarmee de aanbestedingsrichtlijnen niet schenden.

Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank Amsterdam
Postadres
Postbus 84500
Plaats
Amsterdam
Postcode
1080BN
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 883617000
E-mail
info@rechtbankamsterdam.nl
Fax
+31 205412111
Internetadres
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Gemeente Amstelveen
Postadres
Postbus 4
Plaats
Amstelveen
Postcode
1180 BA
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
inkoop.aanbesteding@amstelveen.nl
Fax
-
Internetadres
http://www.amstelveen.nl

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Bezwaar tegen de voorgenomen Gunning: De Aanbestedende Dienst informeert Inschrijvers schriftelijk en elektronisch over de afwijzing of de Gunningsbeslissing. De afgewezen Inschrijvers krijgen een termijn van ten minste 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de Gunningsbeslissing om tegen de Gunningsbeslissing op te komen. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Zie voor de volledigheid de Offerteaanvraag met bijlagen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!