Aankondiging van een opdracht

Offerteaanvraag Milieukundige Dienstverlening.

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar drie (3) Opdrachtnemers die milieukundige diensten kunnen leveren van bodemintermediairs ten behoeve van alle bodem- en milieukundige onderzoeken die benodigd zijn voor civiel- en cultuurtechnische werken. Dit conform het Programma van Eisen, gedurende de in Dienstverleningsovereenkomst bepaalde duur. De Opdrachtnemers dragen de volledige zorg voor de milieukundige dienstverlening.

Zie voor de volledigheid het Inschrijvingsformulier (Invulbijlage 2) en de gestelde eisen die hieraan worden gesteld vindt u terug in Bijlage 1: Programma van Eisen. Zie Offerteaanvraag met bijlagen.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
23-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

NL329 - Groot-Amsterdam

Opdrachtcodes (CPV)
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
90700000 - Milieuzorgdiensten
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Amstelveen
Postadres
Laan Nieuwer-Amstel 1
Plaats
Amstelveen
Postcode
1182 JR
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Imad Khaoiri
E-mail
i.khaoiri@amstelveen.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Uitsluitingsgronden,

— Beroepsbevoegdheid,

— Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs.

Economische en financiële draagkracht

— Continuïteit,

— Verzekering.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

— Vakbekwaamheid,

— Kwaliteitsborgingsysteem NEN-EN-ISO 9001:2008 of gelijkwaardig,

— VCA* (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers) of gelijkwaardig.

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer