Stad Leuven
Aankondiging van een opdracht

Herstellen, onderhoud, aanpassingen, plaatsen en verplaatsingen van driekleurige lichtseininstallaties op kruispunten, knipperlichten, bi-flash installaties en oplichtende Zone 30-borden en LED-snelheidsborden

Opdracht van diensten, met mogelijk tot uitvoeren van aanvullende / bijhorende werken en leveringen:
- de diensten, leveringen en werken nodig voor het onderhoud en in volmaakte staat van werking houden van de driekleurige verkeerslichten, van de knipperlichten, van alle elementen van het systeem voor verkeersbeïnvloeding door het openbaar vervoer en van de bi-flashinstallaties en de oplichtende Zone 30-borden;
- de diensten, levering en werken nodig voor aanpassingen, herstellingen plaatsen of verplaatsingen van hogervermelde installaties of uitrustingen waarvan het bedrag per bestelling en per perceel niet groter is dan 5 000 euro en van de bevelposten voor de sturing van deze installaties.
- Looptijd van de opdracht: 12 maanden met mogelijkheid tot 3 verlengingen van telkens 12 maanden (wet 15 juni 2006, artikel 26, § 1, 2° b)

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
31612310 - Knipperlichten
34992100 - Verlichte verkeersborden
45316212 - Installeren van verkeerslichten
50232200 - Onderhoud van verkeerslichten
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
De heer Yves Vermaelen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* De aannemer dient door middel van een document aan te tonen dat zij de nodige kennis in huis hebben om alle bestaande sturingen op grondgebied van de stad Leuven (momenteel Castor Sfimm en Swarco) te kunnen aanpassen, programmeren en te onderhouden waarbij hij tevens in het bezit is van de nodige onderdelen. Deze voorwaarden zijn onontbeerlijk om een herstelling of aanpassing binnen de 24u te kunnen uitvoeren.
* Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.
* beschikken over het VCA-attest (bij te voegen bij de offerte).

Eventuele minimumeisen:

5 referenties
Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 1