Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van vloeibare brandstof voor verwarming

Raamovereenkomst voor het leveren van vloeibare brandstof voor verwarming

Publicatiedatum
08-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 09:50
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De looptijd van deze opdracht bedraagt 4 jaar.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing)
* voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.
De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing

Economische en financiële draagkracht

* een recent bankattest

Eventuele minimumeisen:

Een recent (jaar 2015) bankattest dat waarborgt dat de inschrijver de financiële capaciteit heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Vakbekwaamheid

* een verklaring dat bij hoogdringendheid kan geleverd worden

Eventuele minimumeisen:

Een verklaring dat bij hoogdringendheid kan geleverd worden binnen de 24 uur na bestelling.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!