Európska komisia
Aankondiging van een opdracht

Technická pomoc s realizáciou stavebných projektov v oblastiach stavebného inžinierstva, architektúry a kalkulácií množstiev.

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
CSM 1 05/P001
Mesto/obec
Bruxelles
PSČ
1049
Kód NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
Telefón
+32 22986989
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.3) Komunikácia

Ďalšie informácie možno získať na

vyššie uvedenej adrese

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť

vyššie uvedenej adrese

elektronicky prostredníctvom:   -

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: -

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Technická pomoc s realizáciou stavebných projektov v oblastiach stavebného inžinierstva, architektúry a kalkulácií množstiev.

Referenčné číslo:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   71000000 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť technickú pomoc s realizáciou stavebných projektov [renovácia, asanácia alebo (re)konštrukcia)] v oblastiach stavebného inžinierstva, architektúry a kalkulácií množstiev.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   8.810.000,00

Mena:   EUR

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   áno

Ponuky možno predkladať na:   všetky časti

Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi:   -

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:   -


II.2) Opis Časť č.: 1

II.2.1) Názov

Technická pomoc s realizáciou stavebných projektov v oblastiach stavebného inžinierstva, architektúry a kalkulácií množstiev v Bruseli

Časť č.:   1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   71200000 - Architektonické a súvisiace služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Brusel a okolie.

II.2.4) Opis obstarávania

Poskytnutie technickej pomoci s realizáciou stavebných projektov [renovácia, asanácia alebo (re)konštrukcia)] v oblastiach stavebného inžinierstva, architektúry a kalkulácií množstiev, zahŕňajúc hlavne budovy, v ktorých sídli alebo ktoré spravuje Európska komisia v Bruseli, ale tiež budovy ostatných inštitúcií alebo orgánov EÚ, s ktorými má Komisia dohodu o úrovni služieb; tieto môžu byť kdekoľvek na území EÚ.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   6.410.000,00

Mena:   EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   48

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   áno

II.2.14) Doplňujúce informácie

-


II.2) Opis Časť č.: 2

II.2.1) Názov

Technická pomoc s realizáciou stavebných projektov v oblastiach stavebného inžinierstva, architektúry a kalkulácií množstiev v Karlsruhe

Časť č.:   2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   71200000 - Architektonické a súvisiace služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   DE - DEUTSCHLAND

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Karlsruhe.

II.2.4) Opis obstarávania

Poskytnutie technickej pomoci s realizáciou stavebných projektov [renovácia, asanácia alebo (re)konštrukcia)] v oblastiach stavebného inžinierstva, architektúry a kalkulácií množstiev, zahŕňajúc hlavne budovy Európskej komisie v Karlsruhe (Nemecko), v ktorých sídli Spoločné výskumné centrum (JRC) a ktoré sú predmetom jadrového regulačného rámca.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   2.400.000,00

Mena:   EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   48

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   áno

II.2.14) Doplňujúce informácie

-


Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k špecifikáciám s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.

Poznámka: Zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný ich poskytnúť, musí priložiť výkaz, pokiaľ ide o ročné zisky pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

aby boli uchádzači vybraní, musia predložiť dôkaz o priemernom celkovom ročnom obrate vo výške 3 200 000 EUR pre časť 1 a 1 200 000 EUR pre časť 2. Ak uchádzač predloží ponuky na 2 časti, priemerný celkový ročný obrat, ktorý sa zohľadní, je aspoň 4 000 000 EUR.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   nie

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— vzdelanie a odborné kvalifikácie (životopisy) zamestnancov uchádzača, ako aj ich odborné skúsenosti.

Dôkazné prostriedky: uchádzač musí predložiť životopisy pre každý profil, s potvrdením získaných diplomov (priloží sa kópia), úroveň dokončeného štúdia a odborných skúseností.

Takisto je potrebné zahrnúť osvedčenie preukazujúce najvyššiu dosiahnutú jazykovú úroveň,

— zoznam hlavných poskytnutých služieb, ako aj dodatočných služieb poskytnutých v spojení s obstarávaním (pre časť 1: technická pomoc a poradenstvo pre realizáciu stavebných projektov, pre časť 2: technická pomoc a poradenstvo s realizáciou stavebných projektov, ktoré sú predmetom jadrového regulačného rámca) počas posledných 3 rokov vrátane informácií o množstvách, dátumoch a kontaktných údajoch verejných alebo súkromných príjemcov,

— certifikát týkajúci sa riadenia kvality (napr. ISO 9001 alebo rovnocenný) alebo, ak uchádzač nemá prístup k takýmto certifikátom, alebo nemá možnosť ich získať v stanovenej lehote, iný dôkaz o vlastných zavedených rovnocenných opatreniach na zaistenie kvality.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

aby mohli byť uchádzači vybraní, musia preukázať, že disponujú personálom s týmito profilmi:

(A) profily pre časť 1 aj pre časť 2:

— architekt alebo stavebný inžinier (so vzdelaním na magisterskej úrovni) s 10-ročnými skúsenosťami pre profil „vedúci projektu v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva“,

— architekt (so vzdelaním na magisterskej úrovni) s 5-ročnými skúsenosťami v oblasti dizajnu a dohľadu nad prácami na kancelárskych budovách,

— stavebný technik (so vzdelaním na magisterskej úrovni) s 5-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti,

— rozpočtár (so vzdelaním na magisterskej úrovni: stavebný inžinier, architekt, ekonóm alebo rovnocenné vzdelanie v oblasti stavebníctva alebo stavebného inžinierstva) aspoň s 5-ročnými skúsenosťami s riadením nákladov, času a kvality výstavby v súvislosti so stavebnými, stavebno-inžinierskymi a renovačnými projektmi a ktorý je registrovaný v belgickej únii stavebných ekonómov (UBQS), Európskom výbore stavebných ekonómov (CEEC) alebo rovnocennej organizácii;

(B) profily týkajúce sa časti 1:

— programátor (so vzdelaním na magisterskej úrovni: architekt alebo stavebný inžinier alebo rovnocenné vzdelanie v oblasti stavebníctva alebo stavebného inžinierstva), certifikovaný a/alebo so vzdelaním v programovaní. Aspoň 5-ročné skúsenosti v tejto oblasti,

— manažér BIM (inžinier alebo architekt so vzdelaním na magisterskej úrovni) aspoň s 5-ročnými skúsenosťami s riadením stavebných projektov a 2-ročnými skúsenosťami ako manažér BIM;

(C) profily týkajúce sa časti 2:

— elektroinžinier so špecializáciou na vysokonapäťový elektrický prúd, s 5-ročnými odbornými skúsenosťami s realizáciou vysokonapäťových projektov a vypracovaním plánov distribúcie energie a s 1-ročnými odbornými skúsenosťami s jadrovým sektorom. Dôkladné znalosti VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – nemecké zákonné ustanovenia pre stavebníctvo) a HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – nemecké zákonné ustanovenia, v ktorých sa vymedzujú rôzne úrovne poplatkov). Znalosť nemčiny – úroveň C1, certifikát,

— elektroinžinier v oblasti automatizácie a komunikácie s 5-ročnými odbornými skúsenosťami so stavebnými službami a s realizáciou projektov v oblasti komunikácie a automatizácie vrátane 1-ročných skúseností v jadrovom sektore. Dôkladné znalosti VOB a HOAI. Znalosť nemčiny – úroveň C1, certifikát,

— procesný inžinier pre technológiu vetrania s 5-ročnými odbornými skúsenosťami so stavebnými službami a s realizáciou projektov v oblasti riadenia vetrania, chladenia a teploty vrátane 1-ročných skúseností v jadrovom sektore. Dôkladné znalosti VOB a HOAI. Znalosť nemčiny – úroveň C1, certifikát,

— procesný inžinier so špecializáciou na technológiu riadenia vetrania s 5-ročnými odbornými skúsenosťami so stavebnými službami a s realizáciou projektov v oblasti technológie automatizácie a stavebnej automatizácie vrátane 1-ročných skúseností v jadrovom sektore. Dôkladné znalosti systémov Siemens WinCC, Siemens PCS7 a Siemens ProTool. Znalosť nemčiny – úroveň C1, certifikát.

Aby boli uchádzači vybraní, musia byť schopní predložiť dôkaz:

pre časť 1:

— aspoň o 3 zákazkách týkajúcich sa stavebných projektov, pričom každá má hodnotu viac ako 10 000 000 EUR,

— aspoň o 3 zákazkách týkajúcich sa stavebných projektov, pričom každá má hodnotu od 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR;

pre časť 2:

— aspoň o 3 zákazkách týkajúcich sa stavebných projektov, ktoré sú predmetom jadrového regulačného rámca, pričom každá má hodnotu viac ako 10 000 000 EUR,

— aspoň o 3 zákazkách týkajúcich sa stavebných projektov, ktoré sú predmetom jadrového regulačného rámca, pričom každá má hodnotu od 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR.

III.1.5 Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:   nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:   nie

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:   -

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:   -

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

-

III.2.2) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:   nie

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   áno

Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi:   áno

Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody:   3

V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:   -

Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému:   nie

Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci:   nie

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať:   nie

IV.1.5) Informácie o rokovaní

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:   nie

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:   -

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   -

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:   16-10-2017

Miestny čas:   17:30

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

-

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:   6

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum:   20-10-2017

Miestny čas:   10:00

Miesto:   Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:   Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo identifikačný preukaz). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB.02.002 pre verejné obstarávania (pozri údaje o adrese uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať:   áno

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:   36 mesiacov po pridelení.

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce

Použije sa elektronické objednávanie:   nie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:   nie

Použijú sa elektronické platby:   nie

VI.3) Doplňujúce informácie

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Strany prejavujúce záujem vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom on-line systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Certifikáciou „EMAS“ získanou v roku 2005 OIB uplatňuje ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie svojho environmentálneho výkonu.

2) Rámcová dohoda bude mať počiatočné trvanie 2 roky (24 mesiacov) od dátumu jej vstupu do platnosti a možno ju predĺžiť dvakrát tichou dohodou, vždy na dodatočné obdobie 1 roka (12 mesiacov), t. j. na maximálne trvanie 4 rokov (= 2+1+1).

3) Počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predbežného zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nových služieb zahŕňajúcich opakované poskytovanie služieb podobné tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu, ktorej udelil toto obstarávanie.

4) Pre získanie ďalších informácií o účasti na výzvach na súťaž a o poradí postupov pre verejné obstarávanie v OIB, prosíme, pozrite si „Sprievodcu pre uchádzačov“ a brožúru „Obchodovanie s Európskou komisiou“, dostupné cez tento odkaz: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa
rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

08-08-2017