Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst - levering van brandstoffen voor motorvoertuigen via tankkaarten 2016-2019

Raamovereenkomst voor de levering van brandstoffen voor motorvoertuigen dmv tankkaarten voor de periode 2016-2019
Leveren van brandstoffen voor vervoer via automatische brandstofverdeelpunten met gebruikmaking van een elektronisch kaartsysteem voor automatische betaling en het automatisch aanleveren van informatie over deze brandstofleveringen.
Het gaat om levering van volgende vloeibare brandstoffen:
- diesel;
- benzine eurosuper 98;
- benzine eurosuper 95;
- optioneel andere (Ad Blue, LPG, CNG, 2-takt benzine, …).
De te leveren hoeveelheden zullen afhangen van de afname van brandstof door de eindgebruikers. De opgegeven hoeveelheden zijn daarom slechts indicatief en zijn op geen enkele wijze bindend voor de aanbestedende overheid en vormen louter de basis om de vergelijking van de offertes van de verschillende inschrijvers mogelijk te maken. Het opdracht gevend bestuur geeft geen garantie ten aanzien van het werkelijke verbruik van de voorziene hoeveelheden. Een minderverbruik kan geen aanleiding geven tot het verkrijgen van schadevergoedingen. Contractaanpassingen op vraag van de inschrijver, bij het niet bereiken of overschrijden van voormede raming, worden niet toegestaan.
Jaarlijks geschat verbruik in liter bedraagt :
1. Benzine (95 en 98)
Hoeveelheid Super 95 : 8.500 liter/jaar
Hoeveelheid Super 98 : 16.000 liter/jaar
2. Diesel
Hoeveelheid : 209.000 liter/jaar
Bij de totale indicatieve hoeveelheid brandstof per jaar is de verdeling onder de deelnemende besturen als volgt:
- West-Vlaanderen
Benzine 4.500 liter
Diesel 109.000 liter
- Oost-Vlaanderen
Benzine 20.000 liter
Diesel 80.000 liter
- Westtoer West-Vlaanderen
Benzine -
Diesel 20.000 liter
Tankkaarten voor meerdere brandstofverdelers:
De tankkaarten (benzine, diesel, …) moeten gebruikt kunnen worden bij meerdere brandstofverdelers.

Publicatiedatum
01-12-2015
Deadline
20-01-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie West-Vlaanderen
Postadres
Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Marie-Christine Warlop

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

932.200 EUR excl. btw

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

TOEGANGSRECHT
Door deel te nemen aan de gunningsprocedure verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevindt in één van de hierna vermelde uitsluitingsgevallen.
Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord nagaan van de inschrijver die het best geklasseerd is. Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste attesten en documenten opvragen die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datum/termijn moet indienen. Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op eer niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste attesten en documenten niet tijdig werden ingediend, kan hij van de opdracht worden uitgesloten.
Eerste uitsluitingscriterium – bijdragen voor de sociale zekerheid
Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid via elektronische weg op. Voor de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese unie tewerkstelt en dat niet beoogd is door voorgaande bepaling geldt een attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat voldaan is aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Indien het tewerkgesteld personeel beide categorieën omvat zijn beide bepalingen toepasselijk.
Tweede uitsluitingscriterium – faillissement
De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren:
1° staat van faillissement of van vereffening, werkzaamheden hebben gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het attest van niet- faillissement via elektronische weg op.
Voor de buitenlandse inschrijver geldt een document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.
Derde uitsluitingscriterium – belastingen
De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de belastingen.
Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen via elektronische weg op.
Voor de buitenlandse inschrijver geldt een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Vierde uitsluitingscriterium – deelname criminele organisatie, omkoping, fraude en witwassen van geld
Hiertoe geldt een gedagtekende en ondertekende verklaring op eer waarin de inschrijver stelt niet te zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude en witwassen van geld.

Economische en financiële draagkracht

nvt

Vakbekwaamheid

Een lijst van minimaal drie referenties van de afgelopen drie jaar met betrekking tot opdrachten van minimum 100.000 liter brandstof met vermelding van het bedrag, de datum en naam + contactpersoon van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!