Aankondiging van een gegunde opdracht

PrinCESSe II — perceel 2 –– aankoop van printers voor persoonlijk gebruik, A3-printers voor groepsgebruik, documentscanners, niet-referentie- en kanaliseringstoestellen, met inbegrip van de bijbehorende opties, aanvullingen en verbruiksartikelen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Informatics, Strategy and Resources Directorate, ICT Procurement and Contracts Unit
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
DIGIT Contracts Info Centre
Telefoon
+322 2960762
E-mail
DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Adres van het kopersprofiel:   https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PrinCESSe II — perceel 2 –– aankoop van printers voor persoonlijk gebruik, A3-printers voor groepsgebruik, documentscanners, niet-referentie- en kanaliseringstoestellen, met inbegrip van de bijbehorende opties, aanvullingen en verbruiksartikelen.

Referentienummer:   DIGIT/R3/PO/2015/023

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   30230000 - Computerapparatuur

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Aankoop van referentietoestellen voor specifieke doeleinden (printers voor persoonlijk gebruik (zwart-wit of kleur), A3-kleurenprinters voor groepsgebruik, documentscanners); aankoop van niet-referentie-output- en -beeldvormingstoestellen en kanaliseringstoestellen. Niet-referentie-output- en -beeldvormingstoestellen behoren tot een waaier aan geïdentificeerde categorieën, zoals plotters, labelprinters, barcodeprinters, draagbare printers, draagbare scanners, of fotoprinters. Kanaliseringstoestellen zijn niet-geïdentificeerde toestellen die functionaliteit bieden met betrekking tot printen, kopiëren en/of scannen, maar die niet tot de hiervoor omschreven geïdentificeerde toestellen behoren. Verlening van basisdiensten (bijv. onderhoud) en optionele diensten (bijv. opleiding). Zie de aanbestedingsstukken voor details.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   19.576.671,82

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   00 - N/A

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel, Luxemburg, Straatsburg, Ispra, Dublin en Grange.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1757).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   kwaliteit, functionele kenmerken en milieukenmerken van de hardware en de bijbehorende uitrusting en van de aangeboden software + kwaliteit van de basisdiensten voor perceel 2  / Weging:   40

Kostencriterium - Naam:   prijs + stroomverbruik  / Weging:   60

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2016/S 215-287253

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   DI/07640

Perceel nr.:   2

Benaming:   PrinCESSe II — perceel 2

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

15-12-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Mimeos SA
Nationaal identificatienummer
BE 0891 633 797
Postadres
431C, chaussée de Louvain
Plaats
Lasne
NUTS-code
BE100
Postcode
1380
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   19.576.671,82 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1757)

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Informatics, Strategy and Resources Directorate, ICT Procurement and Contracts Unit
Postadres
Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Plaats
Brussels
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22960762
E-mail
digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Fax
+32 22957702
Internetadres
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!