Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Aankondiging van een opdracht

Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της επιμέτρησης ποσοτήτων.

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
CSM 1 05/P001
Πόλη
Bruxelles
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Τηλέφωνο
+32 22986989
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
+32 22960570

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση:   http://ec.europa.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   όχι

Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:   -

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών:   όχι

I.3) Επικοινωνία

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από

η προαναφερθείσα διεύθυνση

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται

η προαναφερθείσα διεύθυνση

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:   -

Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: -

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της επιμέτρησης ποσοτήτων.

Αριθμός αναφοράς:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   71000000 - Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα [ανακαίνιση, αναδιάταξη ή (ανα)κατασκευή] στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της επιμέτρησης ποσοτήτων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   8.810.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:   ναι

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για:   όλα τα τμήματα

Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα:   -

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:   -


II.2) Περιγραφή Αριθμός τμήματος: 1

II.2.1) Τίτλος

Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της επιμέτρησης ποσοτήτων στις Βρυξέλλες

Αριθμός τμήματος:   1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   71200000 - Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   Βρυξέλλες και περίχωρα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα [ανακαίνιση, αναδιάταξη ή (ανα)κατασκευή] στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της επιμέτρησης ποσοτήτων κυρίως σχετικά με τα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή στις Βρυξέλλες, αλλά εξίσου και σχετικά με τα κτίρια των λοιπών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία η Επιτροπή συνδέεται μέσω SLA (συμφωνίας επιπέδου παροχής υπηρεσιών) και τα οποία θα μπορούσαν να βρίσκονται αλλού εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   6.410.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες:   48

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:   όχι

Περιγραφή παρατάσεων:   -

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:   -

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:   όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο:   όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   ναι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-


II.2) Περιγραφή Αριθμός τμήματος: 2

II.2.1) Τίτλος

Παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της επιμέτρησης ποσοτήτων στην Καρλσρούη (Karlsruhe)

Αριθμός τμήματος:   2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   71200000 - Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   DE - DEUTSCHLAND

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   Καρλσρούη.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα [ανακαίνιση, αναδιάταξη ή (ανα)κατασκευή] στους τομείς της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της επιμέτρησης ποσοτήτων κυρίως σχετικά με τα κτίρια της Επιτροπής στην Καρλσρούη (Γερμανία) στα οποία στεγάζεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και τα οποία διέπονται από τους κανονισμούς περί πυρηνικής ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ:   2.400.000,00

Νόμισμα:   EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες:   48

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:   όχι

Περιγραφή παρατάσεων:   -

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν

Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:   -

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:   όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο:   όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   ναι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-


Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο υποψήφιος θα επισυνάψει ιδίως υπεύθυνη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που κατακυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να ακολουθεί πλήρως το πρότυπο που δημοσιεύεται στην ακόλουθη σελίδα: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Προσοχή: ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα αποδεικτικά που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη δήλωσή του.

Προσοχή: σε περίπτωση ομίλου, η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα και πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, για κάθε μέλος του ομίλου ξεχωριστά.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   όχι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:

— αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών και λογαριασμών αποτελέσματος) των τελευταίων 3 οικονομικών ετών, όπου θα αναφέρεται το ετήσιο κέρδος προ φόρων. Εάν, για εύλογη αιτία, ο υποψήφιος δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά, θα επισυνάψει δήλωση σχετικά με το ετήσιο κέρδος προ φόρων των τελευταίων 3 ετών. Εάν οι ισολογισμοί ή η δήλωση παρουσιάζουν αρνητικό μέσο κέρδος για τα τελευταία 3 έτη, ο υποψήφιος καλείται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη χρηματοοικονομική του ικανότητα, όπως για παράδειγμα επαρκή εγγύηση από τρίτο (για παράδειγμα της μητρικής εταιρείας), δηλώσεις ορκωτού ελεγκτή, εμπειρογνώμονα λογιστή ή ισοδύναμα έγγραφα,

— δήλωση του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι συγκεντρώνει μέσο ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών για την παρτίδα 1 ύψους 3 200 000 EUR (ετησίως) και για την παρτίδα 2 ύψους 1 200 000 EUR (ετησίως). Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και για τις 2 παρτίδες από τον ίδιο υποψήφιο, ο ελάχιστος μέσος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που θα ληφθεί υπόψη ανέρχεται σε 4 000 000 EUR (ετησίως).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης:   όχι

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

ο υποψήφιος πρέπει να παράσχει:

— τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (βιογραφικά σημειώματα) του προσωπικού του υποψηφίου, καθώς και την επαγγελματική του πείρα.

Αποδεικτικά: για όλα τα προφίλ, ο υποψήφιος θα παράσχει τα βιογραφικά σημειώματα στα οποία θα αναφέρονται τα διπλώματα που κατέχει το προσωπικό (με επισύναψη αντιγράφου), το επίπεδο σπουδών και η πείρα.

Για τις γλωσσικές ικανότητες, πρέπει να επισυνάπτεται επίσης πιστοποιητικό το οποίο θα βεβαιώνει το υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί,

— τον κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί, καθώς και των συμπληρωματικών υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης (για την παρτίδα 1: παροχή βοήθειας και τεχνικών συμβουλών για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα, για την παρτίδα 2: παροχή βοήθειας και τεχνικών συμβουλών για την υλοποίηση σχεδίων αναφορικά με ακίνητα τα οποία διέπονται από τους κανονισμούς περί πυρηνικής ενέργειας) κατά τα τελευταία 3 έτη, με ένδειξη της αξίας, των ημερομηνιών και των στοιχείων των αποδεκτών, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων,

— πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας (για παράδειγμα ISO 9001 ή ισοδύναμη) ή, εάν ο υποψήφιος δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει δυνατότητα απόκτησής τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών, άλλα αποδεικτικά ισοδύναμων μέτρων διασφάλισης ποιότητας που εκδίδονται από τον ίδιο.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος πρέπει να τεκμηριώσει ότι διαθέτει προσωπικό με τα ακόλουθα προφίλ:

Α) κοινά προφίλ για τις παρτίδες 1 και 2:

— αρχιτέκτων ή μηχανικός (επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών) με πείρα 10 ετών για το προφίλ «επικεφαλής σχεδίου στον τομέα της αρχιτεκτονικής ή της μηχανικής κτιρίων»,

— αρχιτέκτων (επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών) με πείρα 5 ετών τουλάχιστον στον τομέα του σχεδιασμού και του ελέγχου της εκτέλεσης έργων σε ακίνητα γραφείων,

— μηχανικός (επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών) τεχνικών εξοπλισμών κτιρίων με πείρα 5 ετών τουλάχιστον στον εν λόγω τομέα,

— επιμετρητής ποσοτήτων (επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών: μηχανικού, αρχιτέκτονα, γεωμέτρη ή ισοδύναμο δίπλωμα στον τομέα της κατασκευής ή των έργων πολιτικού μηχανικού) με πείρα 5 ετών τουλάχιστον στον τομέα της διαχείρισης κόστους, προθεσμιών εκτέλεσης και ποιότητας, σχετικά με έργα κατασκευής, πολιτικού μηχανικού και ανακαίνισης και εγγραφή στην Βελγική ένωση επιμετρητών ποσοτήτων (UBQS), στην ευρωπαϊκή επιτροπή οικονομολόγων του κατασκευαστικού κλάδου (CEEC) ή σε άλλο ισοδύναμο φορέα,

Β) προφίλ ειδικά για την παρτίδα 1:

— διαχειριστής χρονοδιαγράμματος (επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών: αρχιτέκτονα ή μηχανικού κτιρίων, ή ισοδύναμο δίπλωμα στον τομέα των κατασκευών ή των έργων πολιτικού μηχανικού), με πιστοποίηση ή/και ειδικό τίτλο στην διαχείριση χρονοδιαγράμματος. Πείρα 5 ετών τουλάχιστον στον εν λόγω τομέα,

— διαχειριστής BIM (μοντελοποίησης κτιριακών πληροφοριών) (επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών μηχανικού ή αρχιτέκτονα) με πείρα 5 ετών τουλάχιστον στη διαχείριση σχεδίων κατασκευής και 2 ετών ως διαχειριστής BIM,

Γ) προφίλ ειδικά για την παρτίδα 2:

— ηλεκτρολόγος μηχανικός ειδικευμένος στην ηλεκτρολογία υψηλής τάσης, με επαγγελματική πείρα 5 ετών στην υλοποίηση σχεδίων υψηλής ισχύος, στην κατάρτιση σχεδίων για τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και επαγγελματική πείρα 1 έτους στον πυρηνικό τομέα. Άριστη γνώση των VOB και HOAI [VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen): γερμανικές νομικές διατάξεις για τον τομέα της κατασκευής — HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten): γερμανικές νομικές διατάξεις για τον καθορισμό των διαφόρων επιπέδων αμοιβών]. Άριστη γνώση των γερμανικών — επίπεδο τουλάχιστον Γ1 όπως βεβαιώνεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό,

— ηλεκτρολόγος μηχανικός σε θέματα αυτοματισμών και επικοινωνιών, με επαγγελματική πείρα 5 ετών σχετικά με τεχνικούς εξοπλισμούς κτιρίων, στην υλοποίηση σχεδίων επικοινωνίας και αυτοματισμών, εκ των οποίων 1 έτος στον πυρηνικό τομέα. Άριστη γνώση των VOB και HOAI. Άριστη γνώση των γερμανικών — επίπεδο τουλάχιστον Γ1 όπως βεβαιώνεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό,

— μηχανικός διαδικασιών για την τεχνολογία εξαερισμού, με επαγγελματική πείρα 5 ετών σχετικά με τεχνικούς εξοπλισμούς κτιρίων, στην υλοποίηση σχεδίων εξαερισμού, ψύξης και διαχείρισης θερμοκρασίας, εκ των οποίων 1 έτος στον πυρηνικό τομέα. Άριστη γνώση των VOB και HOAI. Άριστη γνώση των γερμανικών — επίπεδο τουλάχιστον Γ1 όπως βεβαιώνεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό,

— μηχανικός διαδικασιών ειδικευμένος στην τεχνολογία ελέγχου του εξαερισμού, με επαγγελματική πείρα 5 ετών σχετικά με τεχνικούς εξοπλισμούς κτιρίων, στην υλοποίηση σχεδίων τεχνολογίας αυτοματισμών και αυτοματισμών κτιρίων, εκ των οποίων 1 έτος στον πυρηνικό τομέα. Άριστη γνώση του προγράμματος Siemens WinCC, Siemens PCS7 και Siemens ProTool systems. Άριστη γνώση των γερμανικών — επίπεδο τουλάχιστον Γ1 όπως βεβαιώνεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Προκειμένου να επιλεγεί, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

για την παρτίδα 1:

— 3 αποστολές αναφορικά με σχέδια ακινήτων αξίας υψηλότερης των 10 000 000 EUR η καθεμία,

— 3 αποστολές αναφορικά με σχέδια ακινήτων αξίας μεταξύ 1 000 000 EUR και 10 000 000 EUR η καθεμία,

για την παρτίδα 2:

— 3 αποστολές αναφορικά με σχέδια ακινήτων τα οποία διέπονται από τους κανονισμούς περί πυρηνικής ενέργειας, αξίας υψηλότερης των 10 000 000 EUR η καθεμία,

— 3 αποστολές αναφορικά με σχέδια ακινήτων τα οποία διέπονται από τους κανονισμούς περί πυρηνικής ενέργειας αξίας μεταξύ 1 000 000 EUR και 10 000 000 EUR η καθεμία.

III.1.5 Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων:   όχι

Η εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας:   όχι

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:   -

Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:   -

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

-

III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης:   όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο:   ναι

Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς:   ναι

Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο:   3

Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη:   -

Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή δυναμικού συστήματος αγορών:   όχι

Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από επιπρόσθετους αγοραστές:   όχι

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

Προσφυγή σε διαδικασία με διαδοχικές φάσεις για τη σταδιακή μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών:   όχι

IV.1.5) Πληροφορίες σχετικά με διαπραγμάτευση

Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων:   όχι

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:   όχι

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:   -

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:   ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:   -

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία:   16-10-2017

Τοπική ώρα:   17:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

-

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες:   6

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία:   20-10-2017

Τοπική ώρα:   10:00

Τόπος:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:   1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο, δεόντως εξουσιοδοτημένος, μπορεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών (με την υποχρεωτική παρουσίαση διαβατηρίου ή ταυτότητας). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς τη μονάδα OIB.02.002 «Δημόσιες συμβάσεις» το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης για το άνοιγμα των προσφορών [βλέπε στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο I.1)].

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση:   ναι

Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:   36 μήνες μετά την ανάθεση.

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες:   όχι

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή:   όχι

Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές:   όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

1) Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα (περιλαμβανομένων των ερωτήσεων και απαντήσεων) θα διατίθενται από την ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν μέσω του δικτυακού τόπου. Με τον τρόπο αυτό, θα ενημερώνονται μέσω του συστήματος ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων επιγραμμικά για ενδεχόμενες διαθέσιμες ενημερώσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. Όσοι δεν εγγραφούν στον δικτυακό τόπο, καλούνται να τον επισκέπτονται τακτικά. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν λάβουν γνώση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, η Επιτροπή δεν θα φέρει ευθύνη.

Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να επαληθεύουν τις ενημερώσεις και τις τροποποιήσεις κατά την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους της σύμβασης, τις ανανεώσεις της σύμβασης, τους όρους συμμετοχής, τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων, τον συνολικό προβλεπόμενο όγκο της σύμβασης κτλ. αναγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται στον προαναφερθέντα δικτυακό τόπο. Δεν θα διατεθεί έντυπη έκδοση. Έχοντας λάβει πιστοποίηση «EMAS» το 2005, το OIB (Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες) λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον. Το EMAS είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, το εθελοντικό μέσο της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους.

2) Η συμφωνία-πλαίσιο θα έχει αρχική διάρκεια 2 ετών (24 μηνών) από την ημερομηνία της θέσης της σε ισχύ, με δυνατότητα 2 σιωπηρών ανανεώσεων, κάθε φορά για επιπλέον περίοδο 1 έτους (12 μηνών), ήτοι για μέγιστη διάρκεια 4 ετών (=2+1+1).

3) Για περίοδο 3 ετών μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να ανατρέξει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή.

4) Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στο OIB, καλείστε να συμβουλευτείτε τον «οδηγό προς τους υποψηφίους» καθώς και το φυλλάδιο με τίτλο «Επιχειρηματικές Συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση
rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
+352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:   εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

08-08-2017