Rectificatie

Plaatsen van geluidsschermen langs de A2 (E314) te Genk (fase 1)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 11742448

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290829

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290829

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Plaatsen van geluidsschermen langs de A2 (E314) te Genk (fase 1)

Referentienummer: AWV L-X70/A2/101-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34920000 - Wegenuitrusting

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Voorbereidende werken, rooien beplantingen, bouwrijp maken van het terrein.
- Grondwerk, ophoging van een talud.
- Aanleg van een geluidsscherm (inclusief funderingen)
- Aanleg van afschermende constructies
- De nodige werfsignalisatie
- De nodige studies voor de berekening van o.a. de fundering en stabiliteit
- Aanleg en onderhoud van beplanting
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Het project is opgedeeld in 3 delen (werkzones).
Deel 1: is de werkzone vanaf kmpt 17.9 tot aan de brug Herenstraat.
Deel 2: is de werkzone vanaf de brug Herenstraat tot aan de brug Mispadstraat.
Deel 3: is de werkzone vanaf de brug Mispadstraat tot kmpt 15.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534077

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten werden toegevoegd aan het dossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!