Evropski odbor regij
Aankondiging van een opdracht

„Multidisciplinatrno svetovalno podjetje za tehnično pomoč na področju gradnje“

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropski odbor regij
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
rue Belliard 101
Kraj
Bruxelles
Poštna številka
1040
Šifra NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
unité «Programmation et gestion financière et contractuelle»
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://www.cor.europa.eu

Internetni naslov profila kupca:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   da

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.3) Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na

zgoraj navedenem naslovu

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

zgoraj navedenem naslovu

elektronsko prek:   -

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: -

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

„Multidisciplinatrno svetovalno podjetje za tehnično pomoč na področju gradnje“

Referenčna številka dokumenta:   CDR/DL/12/2017.

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   71000000 - Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Multidisciplinarno svetovalno podjetje mora v okviru tega naročila zagotoviti storitve za naloge tehnične pomoči na različnih področjih gradnje:

— pomoč na področju arhitekturnih in tehničnih študij,

— pomoč na regulativnem področju,

— upravna pomoč,

— pomoč na področju izvajanja in spremljanja projektov.

Z ozirom na upravljanje stavbnega fonda se odbora poziva k izvajanju tehničnih in arhitekturnih izvedb in/ali sprememb. V tem kontekstu bo naloga izvajalca zajemala opredelitev vseh tehničnih in arhitekturnih študij za organiziranje javnega razpisa in pridobitev različnih upravnih odobritev.

Študije so različnih vrst:

— študije izvedljivosti,

— predhodne projektne študije,

— projektne študije,

— različne ocene in revizije.

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV:   1.790.000,00

Denarna enota:   EUR

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   71311100 - Podporne storitve v zvezi z nizkimi gradnjami

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   -

II.2.4) Opis javnega naročila

Glej spletni naslov v točki I.3.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   1.790.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   48

To naročilo je mogoče podaljšati:   da

Opis podaljšanj:   glej spletni naslov v točki I.3.

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Predvideno število kandidatov:   5

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   število kandidatov ni omejeno.

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

Glej spletni naslov v točki I.3.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Seznam in kratek opis meril za izbor:

glej spletni naslov v točki I.3.

III.1.2) Poslovno in finančno stanje

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih

Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb:   ne

Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene:   ne

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:   -

Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:   -

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila

Glej spletni naslov v točki I.3.

III.2.2) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila:   da

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

Omejeni postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   da

Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom:   da

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:   -

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema:   ne

Dinamični nabavni sistem lahko uporabljajo dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:   ne

IV.1.5) Informacije o pogajanjih

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba:   ne

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:   -

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   -

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum:   24-08-2017

Lokalni čas:   -

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

Datum: 20-09-2017

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih:   9

IV.2.7) Način odpiranja ponudb

Datum:  

Lokalni čas:   -

Kraj:   -

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila:   ne

Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:   -

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela

Uporabljeno bo elektronsko naročanje:   ne

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov:   ne

Uporabljeno bo elektronsko plačilo:   ne

VI.3) Dodatne informacije

Glej spletni naslov v točki I.3.

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   glej spletni naslov v točki I.3.

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

14-07-2017