Aankondiging van een opdracht

Aankoop elektriciteit en aardgas

Deze opdracht betreft het leveren van elektriciteit (perceel 1) en aardgas (perceel 2) aan de instellingen van de Associatie Universiteit Gent (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West - Vlaanderen).
De overeenkomst geldt voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2017.

Publicatiedatum
17-03-2015
Deadline
28-04-2015 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Gent
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Benjamin Van De Velde

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Voor de Universiteit Gent wordt het verbruik per jaar van de te beleveren sites voor het nieuwe contract geraamd op 31 GWh elektriciteit, resp. 78 GWh aardgas. Het totale elektriciteitsverbruik van AUGent bedraagt 43 GWh, het totale aardgasverbruik van AUGent bedraagt 115 GWh. In het bestek zal de verplichting worden opgelegd tot het leveren van groene stroom.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 §1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt een leverancier uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht.
Daarnaast kan overeenkomstig artikel 61 §2 van het koninklijk besluit van15 juli 2011 een leverancier worden uitgesloten van deelneming van de opdracht die :
- in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
- aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale reglementeringen;
- bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011;
- niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011;
- zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van het toegangsrecht of de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De kandidaten of inschrijvers verklaren door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in §§ 1 en 2 van artikel 61 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bevinden. De Universiteit Gent zal de toestand van de kandidaten of inschrijvers op dit vlak nagaan.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

De leveranciers moeten beschikken over een leveringsvergunning voor elektriciteit, resp. aardgas, afgeleverd door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt. Kopie ervan moet bij de offerte toegevoegd worden.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!