Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderzoek naar de voor- en nadelen van oplossingen voor stemmen op afstand ter ondersteuning van de voorbereiding van een gids voor beste praktijken inzake het gebruik van digitale tools ter bevordering van de uitoefening van de politieke rechten van EU-burgers.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/04, Programme and Financial Management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
MO59 04/021
Plaats
Brussel
Postcode
1049
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22981708
E-mail
JUST-04-CFT@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderzoek naar de voor- en nadelen van oplossingen voor stemmen op afstand ter ondersteuning van de voorbereiding van een gids voor beste praktijken inzake het gebruik van digitale tools ter bevordering van de uitoefening van de politieke rechten van EU-burgers.

Referentienummer:   JUST/2016/RCIT/PP/RIGH/0094.

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71620000 - Analysediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Doel van onderhavig onderzoek is enerzijds de vergaring van gegevens over de wettelijke bepalingen en administratieve praktijken die lidstaten hanteren op het gebied van oplossingen voor stemmen op afstand en de technische oplossingen die daadwerkelijk zijn getest en/of geïmplementeerd, en anderzijds de bestudering van het beleid, de ervaring en de houding van lidstaten tegenover dergelijke oplossingen teneinde na te gaan hoe de EU oplossingen voor stemmen op afstand het beste kan ondersteunen in de lidstaten waar dit mogelijk is. Het onderzoek moet zich met name richten op e-voting maar toch alle vormen van oplossingen voor stemmen op afstand of met uitstel in beschouwing nemen, met inbegrip van stemmen via de post en stemmen op afstand (in de ambassade/het consulaat). Dit moet op grondige wijze gebeuren aangezien het bestrijken van deze stemmethoden noodzakelijk is om het kiesrechtkader voor stemmen op afstand voor elk land te creëren.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   247.500,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   in de kantoren van de contractant.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Doel van onderhavig onderzoek is enerzijds de vergaring van gegevens over de wettelijke bepalingen en administratieve praktijken die lidstaten hanteren op het gebied van oplossingen voor stemmen op afstand en de technische oplossingen die daadwerkelijk zijn getest en/of geïmplementeerd, en anderzijds de bestudering van het beleid, de ervaring en de houding van lidstaten tegenover dergelijke oplossingen teneinde na te gaan hoe de EU oplossingen voor stemmen op afstand het beste kan ondersteunen in de lidstaten waar dit mogelijk is. Het onderzoek moet zich met name richten op e-voting maar toch alle vormen van oplossingen voor stemmen op afstand of met uitstel in beschouwing nemen, met inbegrip van stemmen via de post en stemmen op afstand (in de ambassade/het consulaat). Dit moet op grondige wijze gebeuren aangezien het bestrijken van deze stemmethoden noodzakelijk is om het kiesrechtkader voor stemmen op afstand voor elk land te creëren.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   zie formule

Kwaliteitscriterium - Naam:   begrip van de taken die het voorwerp uitmaken van de aanbesteding  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   technische inhoud van de inschrijving  / Weging:   55

Kwaliteitscriterium - Naam:   taakbeheer  / Weging:   25

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 045-081826

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   JUST/2016/RCIT/PP/RIGH/0094

Perceel nr.:   -

Benaming:   Onderzoek naar de voor- en nadelen van oplossingen voor stemmen op afstand ter ondersteuning van de voorbereiding van een gids voor beste praktijken inzake het gebruik van digitale tools ter bevordering van de uitoefening van de politieke rechten van EU-burgers

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

20-09-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   6

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Open Evidence, S.L.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Barcelona (Barcelona)
NUTS-code
ES
Postcode
-
Land
ESPAÑA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   300.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   247.500,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
-
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-10-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!