Aankondiging van een gegunde opdracht

UCA 17/067 Totstandbrenging van een verbinding voor video-uitzendingen tussen het secretariaat-generaal van de Europese Raad in Brussel (België) en het Europees Congrescentrum Luxemburg (Luxemburg)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Raad van de Europese Unie, General Secretariat
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de la Loi, 175
Plaats
Bruxelles
Postcode
1048
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement Coordination Unit
Telefoon
+32 22818062
E-mail
tendering@consilium.europa.eu
Fax
+32 22800262

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.consilium.europa.eu/

Adres van het kopersprofiel:   http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UCA 17/067 Totstandbrenging van een verbinding voor video-uitzendingen tussen het secretariaat-generaal van de Europese Raad in Brussel (België) en het Europees Congrescentrum Luxemburg (Luxemburg)

Referentienummer:   UCA 17/067

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   64200000 - Telecommunicatiediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van de openbare oproep tot inschrijving is het sluiten van een raamovereenkomst voor de totstandbrenging van een verbinding voor video-uitzendingen tussen het perscentrum van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR), Brussel (België) en het Europees Congrescentrum in Luxemburg (Luxemburg). Het doel is de bovengenoemde locaties te verbinden zodat video- en audiofragmenten kunnen worden uitgezonden tijdens de bijeenkomsten van de Raad die plaatsvinden in Luxemburg in april, juni en oktober. De video- en audiosignalen zullen bewerkt en „gemonteerd” worden door de persdienst van het SGR om een audiovisuele dienst van hoge kwaliteit te bieden aan de pers.
Om productie op afstand mogelijk te maken, omvat het toepassingsgebied van de opdracht de terbeschikkingstelling van redundante verbindingen van 10 GB/s:
— verbinding op basis van IP-technologie;
— zeer lage latentie;
— geen ruis;
— redundant netwerkpad;
— geoptimaliseerd voor live-uitzendingen van audio/video.
De levering en installatie van compressie-uitrusting vallen niet onder het toepassingsgebied van de opdracht.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   438.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Totstandbrenging van een verbinding voor video-uitzendingen tussen het perscentrum van het secretariaat-generaal van de Europese Raad in Brussel (België) en het Europees Congrescentrum Luxemburg (Luxemburg).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Het secretariaat-generaal van de Raad publiceert de geraamde monetaire waarde van zijn opdrachten niet. De geraamde omvang van de diensten/leveringen staat vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 010-017333

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1600001116

Perceel nr.:   -

Benaming:   UCA 17/067 Totstandbrenging van een verbinding voor video-uitzendingen tussen het secretariaat-generaal van de Europese Raad in Brussel (België) en het Europees Congrescentrum Luxemburg (Luxemburg).

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

28-08-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   0

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 4303-1
E-mail
generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 4303-2100
Internetadres
http://www.curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van de Europese Unie, General Secretariat
Postadres
Rue de la Loi 175/ Wetstraat 175
Plaats
Brussels
Postcode
1048
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 2-281-8062
E-mail
tendering@consilium.europa.eu
Fax
+32 2-2800262
Internetadres
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-09-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!