Prov Ant dienst Integraal Waterbeleid
Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderhoud pompstations waterlopen 2e categorie 2016-2020

het onderhouden van pompstations op waterlopen van 2e categorie voor de jaren 2016-2020

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
31681200 - Elektrische pompen
42122000 - Pompen
42122130 - Waterpompen
45317100 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor pompuitrusting
50511000 - Reparatie en onderhoud van pompen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Prov Ant dienst Integraal Waterbeleid
Postadres
Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Jan Ronsyn

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Fabricom NV
Postadres
Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel
Titel
-
Waarde
198086.09 EUR