Evropská komise, Directorate General Environment
Aankondiging van een opdracht

Právní a technické hodnocení souladu členských států s platnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí (dvě položky)

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise, Directorate General Environment
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Adresa profilu zadavatele:   -

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.3) Komunikace

Další informace lze získat

na výše uvedené adrese

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

Úřední název
-
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Kód NUTS
-
Země
-
Kontaktní osoba
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Hlavní adresa
-
Adresa profilu zadavatele
-

elektronicky prostřednictvím:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: -

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Právní a technické hodnocení souladu členských států s platnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí (dvě položky)

Spisové číslo:   ENV/2020/OP/0017

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   90700000 - Environmentální služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Aby bylo zajištěno správné provádění a uplatňování právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí v členských státech, je nezbytné právně a technicky posoudit informace, které Komise dostává v souvislosti se stížnostmi, fází předcházející řízení o nesplnění povinnosti nebo řízením o nesplnění povinnosti nebo v souvislosti s oznamovacími povinnostmi nebo povinnostmi podávat zprávy nebo jinými informacemi předloženými z podnětu Komise.

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota

Hodnota bez DPH:   5.200.000,00

Měna:   EUR

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ano

nabídky mohou být předkládány pro:   všechny položky

Nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu uchazeči:   -

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadávat zakázky kombinující níže uvedené části nebo skupiny částí:   -


II.2) Popis Část zakázky č.: 1

II.2.1) Název

Kontrola shody opatření členských států v oblasti provádění a uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí

Část zakázky č.:   1

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   90700000 - Environmentální služby
79111000 - Právní poradenství

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   00 - N/A

Hlavní místo dodání nebo plnění:   V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4) Popis zakázky

Položka č. 1: kontrola shody opatření členských států v oblasti provádění a uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6) Předpokládaná hodnota

Hodnota bez DPH:   4.000.000,00

Měna:   EUR

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   48

Tuto zakázku lze obnovit:   ne

Uveďte popis obnovení:   -

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ne

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ano

II.2.14) Další informace

Tyto informace byly dříve uveřejněny v oznámení předběžných informací 2020/S 059-140463 s mírně odlišným názvem: Kontrola shody opatření členských států pro převádění směrnic do oblasti životního prostředí (položka č. 1 – položka č. 2).


II.2) Popis Část zakázky č.: 2

II.2.1) Název

Technická hodnocení souladu členských států s platnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí

Část zakázky č.:   2

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   90700000 - Environmentální služby
79111000 - Právní poradenství

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   00 - N/A

Hlavní místo dodání nebo plnění:   V prostorách poskytovatele služeb.

II.2.4) Popis zakázky

Položka č. 2: technická hodnocení souladu členských států s platnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6) Předpokládaná hodnota

Hodnota bez DPH:   1.200.000,00

Měna:   EUR

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   48

Tuto zakázku lze obnovit:   ne

Uveďte popis obnovení:   -

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ne

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ano

II.2.14) Další informace

Tyto informace byly dříve uveřejněny v oznámení předběžných informací 2020/S 059-140463 s mírně odlišným názvem: „Kontrola shody opatření členských států pro převádění směrnic do oblasti životního prostředí (položka č. 1 – položka č. 2)“.


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2) Ekonomická a finanční situace

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ano

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

-

III.1.3) Technická a odborná způsobilost

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ano

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

-

III.1.5 Informace o vyhrazených zakázkách

Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.:   ne

Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání:   ne

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:   -

Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:   -

III.2.2) Podmínky realizace zakázky

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.2) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.:   ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Rámcová smlouva s několika účastníky:   ano

Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy:   3

V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:   Rámcová smlouva s jediným účastníkem v případě položky č. 1 a rámcová smlouva v kaskádě s až 3 uchazeči v případě položky č. 2.

Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému:   ne

Dynamický nákupní systém může být použit dalšími zadavateli:   ne

IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

Použití vícekolového řízení za účelem postupného snižování počtu řešení, o kterých se bude diskutovat, nebo o kterých se bude jednat:   ne

IV.1.5) Informace o jednání

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Bude použita elektronická aukce:   ne

Uveďte další informace o elektronické aukci:   -

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ano

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2020/S 059-140463

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:   09-09-2020

Místní čas:   16:00

IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

-

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Doba trvání v měsících:   9

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum:   11-09-2020

Místní čas:   10:30

Místo:   Avenue de Beaulieu 5-9, 1160 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:   Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3). Pozvánka.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku:   ne

Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:   -

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech

Budou používány elektronické objednávky:   ne

Budou přijímány elektronické faktury :   ne

Bude použita elektronická platba:   ano

VI.3) Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

22-06-2020