Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstelling stedenbouwkundige en ontwerper projectzone Genk Muggenberg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nieuw Dak cvba
Nationaal identificatienummer
BE0401.334.035
Postadres
Grotestraat 65
Plaats
Genk
Postcode
3600
NUTS-code
BE223 - Arr. Tongeren
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Johan Max
Telefoon
+32 89629020
E-mail
johan.max@nieuwdak.be
Fax
+32 89629062

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.nieuwdak.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/10/18B/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Sociale huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstelling stedenbouwkundige en ontwerper projectzone Genk Muggenberg

Referentienummer:   Sledderlo fase 3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE223 - Arr. Tongeren

Voornaamste plaats van uitvoering:   Genk Sledderlo

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Aanstelling stedenbouwkundige en ontwerper projectzone Genk Muggenberg

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   stedenbouwkundige studie  / Weging:   100

Kwaliteitscriterium - Naam:   bebouwing fase 3A  / Weging:   130

Kostencriterium - Naam:   definitief ereloon  / Weging:   30

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   60

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   5/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
6.2.1 Onafhankelijkheid
De onafhankelijkheid van de inschrijver en de jury moet gegarandeerd zijn. Er mag op geen enkele wijze een band zijn tussen de teamleden en de leden van de jury.
Het ontwerpteam bestaat minstens uit:
Voor het inrichtingsvoorstel:
• Het team beschikt minimaal over één ruimtelijk planner, opgenomen in het register van ruimtelijke planners, één (ir.)architect en één landschapsarchitect.
Voor de ontwerpopdracht sociale huisvesting:
• voor de stedenbouwkundige analyse: één ruimtelijk planner, opgenomen in het register van ruimtelijke planners,
• voor wegen- en rioleringswerken: master in de ingenieurswetenschappen optie bouwkunde, master in de industriële ingenieurswetenschappen optie bouwkunde of gelijkwaardig
• voor omgevingswerken: minimaal professionele bachelor in de landschapsarchitectuur of master in de stedenbouw of gelijkwaardig
• voor de woningbouw: architect of ingenieur architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, EPB- verslaggever en ventilatie-verslaggever
Eén persoon kan meerdere opdrachten vervullen binnen het ontwerpteam op voorwaarde dat hij de nodige attesten en/of diploma’s hiervoor heeft. Elk lid van het bouwteam dient zijn/haar aandeel van de uitvoering zelf te controleren op de werf. Zo zal de ingenieur bouwkunde in samenwerking met de landschapsdeskundige instaan voor de werfopvolging van de infrastructuurwerken (o.a. ook opmaak werfverslagen, pv’s, …, zie SB 250) en zal de architect instaan voor de werfopvolging van de woningbouw. De door de inschrijver aangeduide personen kunnen slechts vervangen worden door een andere personen na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
6.2.2 Het inschrijvingsformulier I 2018
• Inschrijvers dienen verplicht gebruik te maken van het formulier I 2018, waarvan een exemplaar bij het bijzonder bestek gevoegd is. Men dient hierbij nauwgezet te werk te gaan, vermits een onvolledige of niet rechtsgeldig ondertekende inschrijving nietig verklaard wordt.
• De exacte juridische vorm en volledige naam van het ontwerpteam die de offerte indient, moet worden vermeld. Bovendien dient de inschrijver vertegenwoordigd te worden door een hiertoe gemachtigde persoon, met vermelding van diens functie binnen het team. Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, dienen deze gegevens voor iedere deelnemer aan de combinatie te worden opgenomen op het inschrijvingsformulier.
• bij de offerte wordt één persoon als opdrachthoudend architect aangeduid die het ontwerpteam zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid.
• Het totale ereloonpercentage dient in cijfers te worden vermeld tot twee cijfers achter de komma.
• Inschrijvers dienen het inschrijvingsformulier te ondertekenen en te dateren. Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, moet elke afgevaardigde van de deelnemers aan deze combinatie de offerte ondertekenen.
Het inschrijvingsformulier wordt verplicht volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend toegevoegd aan de inschrijving.
6.2.3 Onvoorwaardelijke inschrijving
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en ...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   Opdrachthoudend architect is ingeschreven bij orde van architecten.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   27-08-2018

Plaatselijke tijd:   12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 15-10-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   ja

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Postadres
Parklaan 25/2
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 11374155
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.rechtbanken-tribinaux.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!