Aankondiging van een gegunde opdracht

Werking van het secretariaat van het Platform voor steenkool- en koolstofintensieve regio‘s in transitie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de Mot 24-26
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
European Commission, Directorate General for Energy, Unit B3
Telefoon
-
E-mail
ENER-B3-TENDERS@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/energy/en

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   energie.

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Werking van het secretariaat van het Platform voor steenkool- en koolstofintensieve regio‘s in transitie

Referentienummer:   ENER/B3/2018/532-533

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   09242000 - Steenkoolproducten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is de totstandbrenging en werking van het secretariaat van het Platform voor steenkoolregio‘s in transitie. Het secretariaat moet de belangrijkste bron van informatie, deskundigheid en ondersteuning vormen voor steenkool- en koolstofintensieve regio‘s in transitie, evenals de voornaamste facilitator van interregionale en internationale dialogen met belanghebbenden over relevante beleidskaders, overgangsstrategieën, overgangsbestuur, projecten en financiering.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   2.846.050,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

diensten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30 %

Kwaliteitscriterium - Naam:   methodologie  / Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   organisatie van het werk en de middelen  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole  / Weging:   10

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 141-322366

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   ENER/B3/2018/532-533

Perceel nr.:   -

Benaming:   Werking van het secretariaat van het Platform voor steenkool- en koolstofintensieve regio‘s in transitie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

21-12-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
ECORYS Brussels NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Belliard 12
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE10
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 27438949
E-mail
brussels@ecorys.com
Fax
+32 27327111
Internetadres
https://www.ecorys.com/
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
ICLEI European Secretariat GmbH
Nationaal identificatienummer
HRB 4188
Postadres
Leopoldring 3
Plaats
Freiburg
NUTS-code
DE13
Postcode
79098
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
+49 761368920
E-mail
ruud.schuthof@iclei.org
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Wuppertal Institut fuer Klima, Umwelt, Energie gGmbH
Nationaal identificatienummer
HRB 7619
Postadres
Doeppersberg 19
Plaats
Wuppertal
NUTS-code
DEA1A
Postcode
42103
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
+49 30288745812
E-mail
daniel.vallentin@wupperinst.org
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   3.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.846.050,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   7%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue de Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
CFI.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 43032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue de Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
CFI.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 43031
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue de Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+352 43031
E-mail
CFI.registry@curia.europa.eu
Fax
+352 43031
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-01-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!