Europski odbor regija (OR)
Aankondiging van een opdracht

Postavljanje sustava za mjerenje električne energije, energije i obujma

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europski odbor regija (OR)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
rue Belliard 101
Mjesto
Bruxelles
Poštanski broj
1040
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
direction «Logistique», unité «Programmation, gestion financière et contractuelle»
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://www.cor.europa.eu

Adresa profila kupca:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   da

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

na prethodno navedenoj adresi

elektronički na:   -

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Postavljanje sustava za mjerenje električne energije, energije i obujma

Referentni broj:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   38550000 - Mjerači

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Roba

II.1.4) Kratak opis

Europski odbor regija namjerava potpisati okvirni ugovor za nabavu, ugradnju i puštanje u pogon sustava za mjerenje električne energije, energije i obujma za opremu za proizvodnju toplinske energije i opremu za hlađenje kao i opremu za distribuciju električne energije, plina i vode u svim zgradama u Bruxellesu koje upotrebljava Europski odbor regija i Europski gospodarski i socijalni odbor.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   740.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   38421100 - Vodomjeri

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Bruxelles, Belgija.

II.2.4) Opis nabave

U informativne svrhe, ugovorom će biti obuhvaćeno:

— postavljanje brojila za mjerenje električne energije: otprilike 137 komada,

— postavljanje uređaja za mjerenje obujma protoka: otprilike 15 komada,

— postavljanje kalorimetara: otprilike 8 komada,

— ugradnja brojila za plin: otprilike 0 komada

(ukupni broj brojila koje treba postaviti: 160 komada),

— programiranje i prijenos informacija koji se planiraju (uključujući nova brojila koja će se postaviti): otprilike 192 komada,

— programiranje i prijenos informacija koji se planiraju (uključujući nova brojila koja će se postaviti): otprilike 21 komad,

— programiranje i prijenos informacija koji se planiraju (uključujući nova brojila koja će se postaviti): otprilike 22 komada,

— programiranje i prijenos informacija koji se planiraju (uključujući nova brojila koja će se postaviti): otprilike 5 komada

(ukupni broj programiranja i prijenosa informacija koji se planiraju (uključujući nova brojila koja će se postaviti): 240).

Provedba ovoga ugovora osobito uključuje sljedeće usluge; međutim, taj popis nije konačan:

— popisivanje na lokaciji,

— radovi koji obuhvaćaju izolaciju i izmjenu cjevovoda,

— ugradnja uređaja za mjerenje električne energije,

— ugradnja uređaja za kalorimetriju,

— ugradnja uređaja za mjerenje obujma,

— ugradnja jedinica za mjerenje plina,

— radovi sanacije postojećih hidrauličkih krugova,

— električni radovi,

— radovi programiranja,

— operacije ispitivanja i puštanja u pogon,

— završno čišćenje.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   740.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   da

Opis obnavljanja:   molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Predviđeni broj natjecatelja:   10

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   ne postoji ograničenje za broj natjecatelja.

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   da

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom:   da

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   07-09-2017

Lokalno vrijeme:   -

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   6

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:  

Lokalno vrijeme:   -

Mjesto:   -

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   -

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

Molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 43032100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   molimo pogledajte mrežnu adresu navedenu u točki I.3.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

31-07-2017