Europska komisija
Aankondiging van een opdracht

Studija za razvoj zajedničkog okvira za kvantitativne savjete o zahtjevima za hranjivim tvarima usjeva i emisijama stakleničkih plinova i uklanjanju na razini poljoprivrednih gospodarstava

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6306

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

Službeni naziv
-
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
NUTS kod
-
Država
-
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Glavna adresa
-
Adresa profila kupca
-

elektronički na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6306

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Druga djelatnost:   Poljoprivreda i ruralni razvoj

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Studija za razvoj zajedničkog okvira za kvantitativne savjete o zahtjevima za hranjivim tvarima usjeva i emisijama stakleničkih plinova i uklanjanju na razini poljoprivrednih gospodarstava

Referentni broj:   AGRI/2020/OP/0002

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79310000 - Usluge istraživanja tržišta

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Opći je cilj studije pružiti točan i sveobuhvatan opis metodoloških okvira koji uključuju odgovarajuće parametre, varijable i formule potrebne za pružanje kvantitativnih savjeta za upotrebu gnojiva i procjenu emisija stakleničkih plinova i odliva ugljika na razini polja i poljoprivrednih gospodarstava.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   600.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   77100000 - Usluge na području poljoprivrede

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   00 - N/A

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Isporuka će se odvijati uglavnom na lokaciji ugovaratelja.

II.2.4) Opis nabave

Javni naručitelj želi uspostaviti ugovor s jednim izvoditeljem kako bi zaključio studiju za razvoj zajedničkog okvira za kvantitativne savjete o zahtjevima za hranjivim tvarima usjeva i emisijama stakleničkih plinova i uklanjanju na razini poljoprivrednih gospodarstava.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   600.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   da

II.2.14) Dodatni podaci

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iz odjeljaka II.1.5). i II.2.6). ove obavijesti smatra se najvećim iznosom. Slijedom toga, ponude koje ju premašuju bit će odbijene. Cijene moraju biti sveobuhvatne: Europska komisija neće platiti izdatke ni za kakve dodatne troškove koji nastanu zbog izvršenja ugovora.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   da

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   10-08-2020

Lokalno vrijeme:   12:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   9

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   11-08-2020

Lokalno vrijeme:   10:30

Mjesto:   DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Najviše dva predstavnika po ponudi, propisno ovlaštenih, smije prisustvovati otvaranju ponuda (identitet je potrebno dokazati predočenjem putovnice ili osobne iskaznice). Ako ponuditelji žele prisustvovati, trebaju obavijestiti Odjel za ocjene C.4 GU-a za poljoprivredu i ruralni razvoj e-poštom najkasnije dva radna dana prije datuma otvaranja ponuda i to kontakt osobama navedenima u točki I.1.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja postupka nadmetanja.

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
http://www.curia.europa.eu/

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

10-06-2020