Aankondiging van een opdracht

CO Aanstellen studiebureau 2016

Situering:
Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband met als deelnemende gemeenten de Stad Dendermonde en de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.
De vereniging heeft tot doel de inzameling en de verwerking van de afvalstoffen, de studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop aan de problematiek een oplossing kan gegeven worden in de vermelde regio.
Het takenpakket is alomvattend - van preventie van afval over inzameling tot verwerking. Ten gevolge van maatschappelijke veranderingen, alsook de technische en economische verbetering van de aangeboden afvaltechnieken, evalueert Verko voortdurend de afvaltendensen, om haar werking zo nodig bij te sturen. Zo is het takenpakket van Verko in de loop van de jaren geëvolueerd van een eenvoudige huis-aan-huisinzameling (huisvuil en grofvuil) en het gecontroleerd storten ervan, naar een volledig afvalstoffenbeheer, waarbij niet alleen het afval wordt weggewerkt, maar ook nog eens een duurzame product-, grondstoffen- en energierecyclage ontstaat. Verko levert dus ook reeds een bijdrage aan het oplossen van de grondstoffen schaarste en het CO2- probleem.
De werking van Verko begint bij het zoeken naar de meest geschikte oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare, betaalbare technologie, voor een milieuverantwoord beheer van de huishoudelijke afvalstoffen. Duurzaamheid, afvalpreventie, producthergebruik, selectieve inzameling, recyclage en milieuverantwoorde eindverwerking zijn de sleutelwoorden van onze aanpak. Meer informatie over Verko is te vinden op de website www.dds-verko.be.
Voor een oplossing betreffende de eindverwerking van het GFT afval heeft Verko op de terreinen langs de Bevrijdingslaan in Dendermonde, twee verwerkingsinstallaties (bouwjaar 1996 en 1998) met respectievelijk een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 22.500 ton en 17.500 ton GFT afval. De eerste installatie verwerkt het GFT afval van de eigen gemeenten, de tweede installatie verwerkt het GFT afval, aangevoerd door derden. De toegepaste technologie is tunnelcompostering.
Verko wil deze twee installaties terug bedrijfsklaar maken voor de volgende 20 jaar. Gezien de grote evolutie van de milieutechnologie de laatste jaren en de voortdurende hogere eisen die aan dergelijke installaties gesteld worden, niet in het minst qua energie-efficiëntie en milieubelasting, wil Verko een grondig gefundeerde keuze maken voor de vernieuwing van de composteerfabriek. Bij gebrek aan een doorgedreven kennis van de mogelijkheden, die de markt dienaangaande op technische en eventueel financieel vlak biedt, doet Verko in dat kader beroep op een concurrentiedialoog.
In dat kader heeft Verko eerder reeds een gunningsprocedure opgestart met als voorwerp het ontwerp en de bouw van een GFT verwerkingsinstallatie. In optie kan de kandidaat ook inschrijven voor de exploitatie van deze installatie. Er wordt een basisofferte gevraagd voor een installatie met een verwerkingscapaciteit van 22.000 ton GFT- en groenafval in basisofferte en een installatie met een verwerkingscapaciteit van 36.000 ton GFT- en groenafval in variant. Deze opdracht betreft een opdracht voor werken en omvat één perceel. Dit is een opdracht tegen prijslijst.
Bij deze concurrentiedialoog zijn er gestructureerde onderhandelingen (dialogen) mogelijk na de selectiefase op basis van een initieel beschrijvend document. De geselecteerde inschrijvers kunnen vervolgens een definitieve offerte indienen na het uitgeven van het definitief beschrijvend document.
De concurrentiedialoog gebeurt in twee fasen:
- eerste fase: selectiefase waarbij de kandidaten geselecteerd worden op basis van het selectiebestek
- tweede fase: dialoogfase, onderhandelingen waarbij achtereenvolgens de volgende aspecten behandeld worden:
1) de globale projectvisie
2) financiële aspecten
3) gedetailleerde uitwerking van het project (bouwkundige aspecten, installaties, proces)
4) projectaanpak (met gedetailleerde planning) en contractvorming.
Na overhandiging van het Definitief beschrijvend document dat één of meerdere oplossingen beschrijft, worden de inschrijvers gevraagd hun finale offerte in te dienen.
Deze procedure zit op dit ogenblik in de dialoogfase ‘financiële aspecten’. De inschrijvers hebben een budgetofferte ingediend voor hun voorstel.
Eigenlijke opdracht:
Met deze opdracht beoogt het opdrachtgevend bestuur het aanstellen van een studiebureau voor:
1. het geven van advies voor de beslissing na de tweede dialoogfase, financiële aspecten, en het volgen van de laatste stappen van de dialoogfase in het raam van de lopende concurrentiedialoog;
2. ondersteuning subsidieaanvraag bij OVAM voor een voorvergistingsinstallatie;
3. het concipiëren, opstellen en redactie van het technisch gedeelte van het beschrijvend document van de concurrentiedialoog in overleg met het opdrachtgevend bestuur;
4. het evalueren van de offertes in overleg met het opdrachtgevend bestuur, presentatie evaluatie Raad van Bestuur Verko, redactie gemotiveerde gunningsbeslissing;
5. ondersteuning bij de opmaak van de vergunningendossiers door de opdrachtnemer van de hoofdopdracht;
6. controle uitoefenen bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer + de voorlopige oplevering van de installaties.
Toelichting:
Om deze opdracht te kunnen verwezenlijken moet het studiebureau beschikken over de volgende kennis (niet limitatief):
- bouwkundige werken, industriebouw
- composteren van GFT, composteerinstallaties, -processen
- vergisten van GFT, vergistingsinstallaties, -processen
- biogas
- warmtekrachtkoppeling (WKK)
- vlaamse energiemarkt (groene stroom certificaten)
- overheidsopdrachten
- project-, veiligheids- en milieucoördinatie
- kostprijsberekening
Het studiebureau mag geen enkele link hebben met de ondernemingen, die op dit ogenblik deelnemen aan de concurrentiedialoog.
Het gaat om een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten.
Deze opdracht zal worden toegewezen na een open procedure van offerteaanvraag, bij toepassing van artikelen 3, 5° en 23 van de wet op de overheidsopdrachten van 15/06/2006.
Er worden geen varianten in aanmerking genomen.
In overeenstemming met artikel 2, § 1, 4 ° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gaat het om een opdracht tegen globale prijs.
Overeenkomstig artikel 35 van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om zonder compensatie de gunning of de afsluiting van de opdrachtprocedure of het herstarten ervan, indien nodig, via andere middelen stop te zetten.
Plaats van dienstverlening: Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde

Publicatiedatum
16-09-2016
Deadline
10-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71800000 - Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Verko
Postadres
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
Descamps Bart Pieter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 274491.00 EURen 429924.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De dienstverlener kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht als hij zich bevindt in één van de categorieën voorzien in het Koninklijk besluit van 15 juli 2011. Hij dient aan te tonen niet onder één van deze uitsluitingscriteria te vallen door middel van volgende documenten:
- Een attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de aangiften en de betaling van de bijdragen aan de Sociale Zekerheid;
- Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een rechtelijke –of overheidsinstantie waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit in het gedrang brengt;
- Een document van een gerechtelijk –of overheidsinstantie waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement, gerechtelijke akkoord of vereffening verkeert;
- Een document waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van belastingen en B.T.W.

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht van dienstverlener zal overeenkomstig het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 door de inschrijver gewaarborgd en gestaafd worden door het voorleggen van volgende documenten:
- Een passende bankverklaring of het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s;
- Een exemplaar van de meest recente neerlegde statuten, bevoegdheden en jaarrekening (voor wat betreft vennootschappen);
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

Eerste criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de inschrijver:
De onderneming moet beschikken over de vereiste competenties om de opdracht tot een goed einde te brengen. De inschrijver vermeldt in zijn offerte de namen en titels van studies en beroepskwalificaties van de personen te werk gesteld in de onderneming en die in aanmerking kunnen komen om de opdracht uit te voeren.
De ploeg belast met de uitvoering van de opdracht is samengesteld uit minstens de volgende personen :
- minstens vier ingenieurs met een kwalificatie van minstens Master in Industrial Sciences en met 5 jaar ervaring die samen de volgende competenties kunnen voorleggen:
o Bouwkundig ingenieur industriebouw
o Ingenieur met kennis van GFT composteerinstallaties, -processen
o Ingenieur met kennis van GFT vergistingsinstallaties, -processen
o Ingenieur met kennis van warmtekrachtkoppeling
o Ingenieur met kennis van kostprijscalculatie
o Overheidsopdrachten
o Vlaamse energiemarkt
o Project-, veiligheids- en milieucoördinatie
- één architect ingeschreven bij de Orde van Architecten en met 5 jaar ervaring;
Om de studietitels en de beroepskwalificaties te verantwoorden, voegt de inschrijver bij zijn dossier de nodige curriculum vitae.
Tweede criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de inschrijver:
De inschrijver voegt bij zijn dossier maximaal drie referenties die uitgevoerd zijn tijdens de laatste drie jaar. Die referenties hebben betrekking op een gelijkaardige opdracht voor aanneming van diensten.
De inschrijver bezorgt de projectauteur minstens de volgende inlichtingen over de referenties:
- een korte beschrijving van het voorwerp van de opdracht voor aanneming van diensten of de opdracht voor een projectauteur;
- het bedrag exclusief BTW van de opdracht voor aanneming van diensten of voor een projectauteur en de datum waarop de opdracht werd uitgevoerd;
- de adresgegevens van de openbare of private geadresseerden die als bouwheer zijn opgetreden.
Indien mogelijk worden de bovenvermelde elementen gerechtvaardigd met een attest van de openbare of private geadresseerde of bij gebrek hieraan door een verklaring van de dienstverlener.
De omvang van alle geleverde diensten moet cumulatief minstens 250.000 euro exclusief BTW bedragen.
Hieronder verstaat men dat het project waarnaar de referentie verwijst op het ogenblik van de indiening van de offerte zich in het stadium bevindt waarin tijdens de laatste drie jaar de voorlopige en/of definitieve oplevering van de werken heeft plaatsgevonden. .
Derde criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de inschrijver:
Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
Vierde criterium met betrekking tot de bekwaamheid van de inschrijver:
Documenten die aantonen dat de aanbieder beschikt over een grondige kennis betreffende de wetgeving op overheidsopdrachten
Minimumeisen: zie details voor de 4 criteria.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!