Det Europæiske Regionsudvalg
Aankondiging van een opdracht

Installering af målesystemer til elektricitet, energi og rumfang.

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Det Europæiske Regionsudvalg
CVR-nummer
-
Postadresse
rue Belliard 101
By
Bruxelles
Postnummer
1040
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
direction «Logistique», unité «Programmation, gestion financière et contractuelle»
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://www.cor.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   ja

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   -

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Installering af målesystemer til elektricitet, energi og rumfang.

Sagsnr.:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   38550000 - Målere

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Varer

II.1.4) Kort beskrivelse

Det Europæiske Regionsudvalg har til hensigt at indgå en rammekontrakt om levering, installering og idriftsættelse af målesystemer til elektricitet, energi og rumfang til udstyr til varmeproduktion og køling samt distributionsudstyr til elektricitet, gas og vand i alle bygninger i Bruxelles, der huser Det Europæiske Regionsudvalg og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   740.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   38421100 - Vandmålere

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hovedudførelsessted:   Bruxelles, Belgien.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Til vejledning oplyses det, at kontrakten vil omfatte:

— installering af elektricitetsmålere: ca. 137 enheder

— installering af rumfangsmålere: ca. 15 enheder

— installering af kalorimetri: ca. 8 enheder

— installering af gasmålere: ca. 0 enheder

(samlet antal målere, der skal installeres: 160 enheder)

— programmering og dataoverførsel skal planlægges (inklusive installering af nye målere): ca. 192 enheder

— programmering og dataoverførsel skal planlægges (inklusive installering af nye målere): ca. 21 enheder

— programmering og dataoverførsel skal planlægges (inklusive installering af nye målere): ca. 22 enheder

— programmering og dataoverførsel skal planlægges (inklusive installering af nye målere): ca. 5 enheder

(samlet omfang af programmering og dataoverførsel, der skal planlægges (inklusive installering af nye målere): 240).

Udførelsen af denne kontrakt vil særligt omfatte følgende tjenesteydelser, men listen er ikke udtømmende:

— fortegnelse over beholdningen på stedet

— arbejder omfattende ændringer i isolering og rørføring

— installering af målesystemer til elektricitet

— installering af systemer til kalorimetri

— installering af systemer til rumfangsmåling

— installering af målesystemer til gas

— renoveringsarbejder på eksisterende vandforsyningskredsløb

— elarbejder

— programmeringsarbejder

— prøvning og idriftsættelse

— afsluttende rengøring.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   740.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   48

Denne kontrakt kan forlænges:   ja

Beskrivelse af forlængelser:   Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal ansøgere:   10

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   Der er ingen begrænsninger på antallet af kandidater.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   ja

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   ja

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Begrænset udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Rammeaftale med en enkelt aktør:   ja

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   07-09-2017

Tidspunkt:   -

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   6

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:  

Tidspunkt:   -

Sted:   -

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   -

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

31-07-2017