Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst "Leveren op afroep van huisbrandolie"

Voor u ligt het bijzonder bestek ten behoeve van de selectie van één leverancier voor het leveren op afroep van huisbrandolie op verschillende locaties. Met deze leverancier zal een raamovereenkomst gesloten worden die een aanvang neemt op 1/01/2016. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier (4) jaar.
Tijdens de looptijd van de overeenkomst zullen er deelbestellingen geplaatst worden. De frequentie hiervan is echter moeilijk in te schatten. In de afgelopen jaren werd er voor volgende bedragen (excl. BTW) stookolie aangeschaft:
2013 233.293*
2014 157.834*
2015 129.648 (gegevens tot 1/09/2015)*
(*) Deze bedragen worden slechts ter informatie meegedeeld en vormen geen garantie voor het toekomstige afnamepatroon. U kunt geen rechten ontlenen aan deze indicatie. Zo kan een minderverbruik (vb. door overstap naar aardgas) geen aanleiding geven tot het verkrijgen van schadevergoedingen”

Publicatiedatum
21-09-2015
Deadline
20-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09135100 - Stookolie
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Midden-Kempen
Postadres
Oude Molenstraat 11, 2390 Westmalle, BE
Contactpunt(en)
De heer Eric Noyen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Raming: 600 000 EUR over 4 jaar.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

De bankverklaring mag niet ouder zijn 1 maand voorafgaand aan de datum van openingszitting.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!