MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten "
Rectificatie

19LS112

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten "
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_26
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24415532
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338354

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

19LS112

Referentienummer: MRMP-L/S-19LS112-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 75221000 - Militaire defensiediensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

meerjarige (2019-2023) overeenkomst 19LS112 aangaande de renting van minigravers 2.5 – 3 Ton ten voordele van Defensie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-510366

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 071-167322

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-04-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
13-05-2019 13:00
Te lezen:
22-05-2019 13:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
13-05-2019 13:00
Te lezen:
22-05-2019 13:00

Overige nadere inlichtingen

Omwille van een incident op het platform E-Tendering wordt de opening uitgesteld tot deze datum