Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst - Topografie & Quantity Survey - Opdracht van diensten - Openbare procedure

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
Telefoon
+32 22774665
E-mail
aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.beliris.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292309

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
Telefoon
+32 22774665
E-mail
aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.beliris.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292309

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292309

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DIT-7.1.40.4.-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst - Topografie & Quantity Survey - Opdracht van diensten - Openbare procedure

Referentienummer:   DIT-7.1.40.4.-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71351810 - Topografische diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht slaat op de uitvoering van diverse topografische opmetingen en op de opmeting van uitgevoerde hoeveelheden van infrastructuurwerken (quantity survey).
De op te meten oppervlakken en werken bevinden zich uitsluitend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

A.3.1. Voorwerp van de opdracht
Onderhavige opdracht slaat op de uitvoering van diverse topografische opmetingen en op de opmeting van uitgevoerde hoeveelheden van infrastructuurwerken (quantity survey).
De op te meten oppervlakken en werken bevinden zich uitsluitend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
A.3.2. Kenmerken van de opdracht
Omvang van de opdracht
De diensten waaruit onderhavige opdracht bestaat, maken het voorwerp uit van afzonderlijke bestellingen, die door het Bestuur worden afgeleverd afhankelijk van de punctuele behoeften van het Bestuur. Een bestelbrief bepaalt de het doel en de omvang van de uit te voeren prestaties volgens de voorschriften van dit bestek.
De dienstverlener is ertoe gehouden iedere bestelling uit te voeren voor zover het maandelijkse totale bedrag van alle bestellingen niet groter is dan 15 % van het inschrijvingsbedrag.
Iedere bestelling die het maandelijkse totaal der uit te voeren prestaties boven dit maximumbedrag brengt, mag door de dienstverlener geweigerd worden, op voorwaarde dat hij de weigering per aangetekende brief aan het Bestuur betekent binnen de 3 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van de bestelbrief.
Bestellingen
In het kader van deze opdracht wordt elke deelbestelling beschouwd als zijnde een afzonderlijke opdracht, onafhankelijk van de uitvoering van de andere bestellingen.
Alle bepalingen van de Algemene uitvoeringsregels van onderhavig bijzonder bestek hebben betrekking op elke afzonderlijke bestelling, uitgezonderd de artikels 15, 25, 30, 33, 61, 62 en 63 van de Algemene uitvoeringsregels die van toepassing zijn op het geheel van de aanneming.
Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 38/7 KB Uitvoering « prijsherziening », blijven de percentages, de eenheidsprijzen of forfaitaire prijzen met betrekking tot de onderhavige opdracht onveranderd, ongeacht de bestelde hoeveelheden en de uitvoeringstermijnen van de verschillende bestellingen die tijdens de geldigheidsduur van de onderhavige opdracht werden gegeven.
Geldigheidstermijn van de opdracht (art. 43 Wet 17.06.2016)
De geldigheidstermijn van de huidige raamovereenkomst bedraagt 48 maanden. De geldigheidstermijn van de overheidsopdracht in uitvoering van deze raamovereenkomst bedraagt 48 maanden.
Onverminderd hetgeen wordt bepaald onder “omvang van de opdracht” staat het de aanbestedende overheid vrij te bepalen wanneer en of er bestellingen geplaatst worden.
Vermoedelijke hoeveelheden
De vermoedelijke hoeveelheden die worden vermeld in de inventaris worden slechts verstrekt ten titel van inlichting en verplichten geenszins het Bestuur, dat alleen oordeelt wat betreft eventueel aan te brengen wijzigingen volgens de noodwendigheden of dringende behoeften van het ogenblik, mits het binnen de grenzen blijft die hierboven werden vastgesteld.
Exclusiviteitsrecht
Het sluiten van een contract op basis van onderhavig bestek geeft aan de dienstverlener geen enkel exclusiviteitsrecht.
Het Bestuur kan gedurende de geldigheidsperiode van het contract prestaties identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek laten uitvoeren door andere dienstverleners of door eigen diensten. De dienstverlener kan uit dien hoofde geen enkel recht laten gelden op een schadeloosstelling van welke aard ook.
Inhoud van de opdracht
De opdracht omvat (voor de gedetailleerde omschrijving, zie hoofdstuk 4 : Technische voorschriften) :
• De verschillende soorten topografische opmetingen, gekenmerkt door het type site en/of de voorwaarden waarin ze moeten worden uitgevoerd.
• Werkzaamheden van quantity survey.
• Het uitvoeren van diverse werkzaamheden te vergoeden in regie of op grond van werkelijke uitgaven.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

B.2.2.2 Toegangsrecht
(artikelen 61-63 en 73 van het KB Plaatsing)
Voor de offertes die worden ingediend door combinaties van ondernemers zijn de bepalingen van dit deel "toegangsrecht" op elk lid afzonderlijk van toepassing, evenals op derden op wiens draagkracht men in het kader van de kwalitatieve selectie een beroep doet.
B.2.2.2.1. Uitsluitingsgronden
(artikelen 67-69 wet + 61-63 van het KB plaatsing)
Kan worden uitgesloten van toegang tot de opdracht, in eender welk stadium van de procedure, de inschrijver die zich bevindt in een van de gevallen van uitsluiting.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

B.2.3. Financiële en economische draagkracht
(cf. art. 67 KB Plaatsing)
De financiële en economische draagkracht van de kandidaat wordt aangetoond door:
- Het omzetcijfer:
Het jaarlijks omzetcijfer van de voorbij drie jaar (2014-2015-2016) dat meer dan € 75.000 excl. BTW moet bedragen.
- De verzekering beroeps- en burgerlijke aansprakelijkheid:
De dienstverlener moet beschikken over een verzekering die zijn beroeps- alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
Het verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt minimaal € 200.000.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

B.2.4. Technische bekwaamheid – Referenties
(cf. art. 68 KB Plaatsing)
Om geselecteerd te worden voegt de inschrijver de volgende referenties aan zijn offerte:
Twee referenties (A&B) inzake een topografie opdracht en één referentie (C) inzake een Quantity Survey opdracht; deze referenties hebben betrekking op opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar.
De 2 referenties A&B inzake topografie moeten voldoen aan volgende minimum criteria:
• de referentie A verwijst naar een opdracht waarbij topografische opmetingen werden gedaan inzake een wegenis-project voor een minimale bedrag van 3.000,00 € excl. btw
• de referentie B verwijst naar een opdracht waarbij topografische opmetingen werden gedaan inzake een infrastructuur-project (bv.: tunnels en bruggen) voor een minimale bedrag van 3.000,00 € excl. btw
De referentie C inzake quantity survey moet voldoen aan volgende minimum criteria:
• De referentie C verwijst naar een opdracht waarbij een Quantity Survey opdracht werden gedaan inzake wegenis- of infrastructuurprojecten (bv. tunnels en bruggen) voor een minimale bedrag van € 2.000,00 excl. btw

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   10-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   10

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   10-01-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is geen openbare zitting voor de opening van de offertes. Na de opening van de offertes zal het PV gratis online beschikbaar zijn op de volgende website: https://eten.publicprocurement.be

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

1. Het volledig bijzonder bestek ka ngratis online worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be
2. De samenvattende meetstaat dient online te worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be Het downloaden is gratis.
3. De offertes moeten via de elektronische applicatie e-tendering worden ingediend. (cf. Art. 53 e.v. KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt B.1.3. van het bijzonder bestek.
4. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken. (cf. Art. 51 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt A.4.2. van het bijzonder bestek.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
info@raadvanstate.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!