Europeiska regionkommittén (ReK)
Aankondiging van een opdracht

Installation av mätsystem för elektricitet, energi och volym

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska regionkommittén (ReK)
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
rue Belliard 101
Ort
Bruxelles
Postnummer
1040
Nuts-kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
direction «Logistique», unité «Programmation, gestion financière et contractuelle»
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://www.cor.europa.eu

Upphandlarprofil:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   ja

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

ovannämnda adress

elektroniskt via:   -

För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: -

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Installation av mätsystem för elektricitet, energi och volym

Referensnummer:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   38550000 - Mätare

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Varor

II.1.4) Kort beskrivning

Europeiska regionkommittén avser att teckna ett ramavtal för tillhandahållande, installation och idriftsättning av mätsystem för elektricitet, energi och volym avseende utrustning för kylning och värmeproduktion samt utrustning för distribution av vatten, elektricitet och gas i alla byggnader i Bryssel som används av Europeiska regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

II.1.5) Uppskattat totalt värde

Värde exkl. moms:   740.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   38421100 - Vattenmätare

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Bryssel, Belgien.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Kontraktet skulle inbegripa följande (endast i informationssyfte):

— Installation av elmätare: cirka 137 stycken.

— Installation av volymmätare: cirka 15 stycken.

— Installation av kalorimetrar: cirka 8 stycken.

— Installation av gasmätare: cirka 0 stycken

(totalt antal mätare som ska installeras: 160 stycken).

— Programmering och överföring av information ska planeras (inbegripet nya mätare som ska installeras): cirka 192 stycken.

— Programmering och överföring av information ska planeras (inbegripet nya mätare som ska installeras): cirka 21 stycken.

— Programmering och överföring av information ska planeras (inbegripet nya mätare som ska installeras): cirka 22 stycken.

— Programmering och överföring av information ska planeras (inbegripet nya mätare som ska installeras): cirka 5 stycken

(totalt antal programmeringar och överföringar av information som ska planeras [inbegripet nya mätare som ska installeras]: 240).

Genomförandet av detta kontrakt skulle i synnerhet inbegripa följande tjänster (förteckningen är dock inte uttömmande):

— Inventering av platsen.

— Arbeten som rör modifiering av rör och isolering.

— Installation av mätartiklar för elektricitet.

— Installation av kalorimetriska artiklar.

— Installation av mätartiklar för volym.

— Installation av mätenheter för gas.

— Arbeten för att återställa befintliga hydrauliska kretsar.

— Elektriska arbeten.

— Programmeringsarbeten.

— Verksamhet avseende testning och idriftsättning.

— Slutlig rengöring.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

II.2.6) Uppskattat värde

Värde exkl. moms:   740.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid

Antal månader:   48

Detta kontrakt kan förlängas:   ja

Beskrivning av förlängning:   Se webbadressen som anges i punkt I.3.

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds

Planerat antal kandidater:   10

Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:   Ingen begränsning finns vad gäller antalet sökande.

II.2.10) Information om alternativa anbud

Alternativa anbud accepteras:   nej

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.12) Information om elektroniska kataloger

Anbuden ska inlämnas i form av en elektronisk katalog eller innefatta en elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Se webbadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten :   ja

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

-

Eventuella minimistandardnivåer:

-

III.1.5 Information om reserverade kontrakt

Kontraktet är reserverat för skyddade verkstäder och ekonomiska aktörer vars syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer:   nej

Kontraktet ska fullgöras inom ramen för programmen för skyddad anställning:   nej

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp:   -

Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:   -

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt

Se webbadressen som anges i punkt I.3.

III.2.2) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet:   ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ramavtal med en enda aktör:   ja

Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:   -

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem:   nej

Det dynamiska inköpssystemet kan användas av ytterligare upphandlare:   nej

IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen

Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla:   nej

IV.1.5) Information om förhandling

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion kommer att användas:   nej

Kompletterande upplysningar om den elektroniska auktionen:   -

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   -

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Datum:   07-09-2017

Lokal tid:   -

IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta

-

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud

Antal månader:   6

IV.2.7) Anbudsöppning

Datum:  

Lokal tid:   -

Plats:   -

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:   -

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling

Detta är en återkommande upphandling:   nej

Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:   -

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas:   nej

Elektronisk fakturering godtas:   nej

Elektronisk betalning tillämpas:   nej

VI.3) Kompletterande upplysningar

Se webbadressen som anges i punkt I.3.

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   Se webbadressen som anges i punkt I.3.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

31-07-2017