Aankondiging van een opdracht

levering van elektriciteit - Jaren 2016 -2018 en de levering van aardgas - Jaren 2017 - 2018

Dit is te voorzien

- Elektriciteit aan de verschillende locaties van TIVOLI University Hospital voor de jaren 2016-2018.

- Aardgas (H Cal) op verschillende locaties van TIVOLI University Hospital voor de jaren 2017-2018.

Publicatiedatum
18-09-2015
Deadline
03-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE3 - RÉGION WALLONNE
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI - INSTITUT MEDICAL DES MUTUALITES SOCIALISTES
Postadres
Avenue Max Buset 34, 7100 LA LOUVIERE, BE
Ter attentie van
Xavier BEGUIN

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

+/- 8.500 MWh electriciteit per jaar +/- 9.900 MWh aardgas per jaar

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan

1.Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in overeenstemming met artikel 62 van het koninklijk besluit van 15.7.2011; op dit attest moet de droogstempel zijn aangebracht van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Buitenlandse inschrijvers moeten aan hun offerte het attest toevoegen, gedefinieerd in art. 62 § 2, van het koninklijk besluit van 15.7.2011;

2. Bewijs van betaling van de fiscale verplichtingen van de FOD Financiën zal worden verstrekt door middel van een recente verklaring (maximaal 3 maanden), uitgegeven door de algemene administratie van de inning en de invordering

3. Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in een van de gevallen bedoeld in artikel 61 van het KB van genoemd 15 juli 2011, § 1 en § 2, 1, 2 en 3

De inschrijver zal ter beschikking van de aanbestedende instantie documenten waarmee het naar de situatie te controleren met betrekking tot de gevallen van uitsluiting als bedoeld in § § 1 en 2 van de art 61 van het KB van 15 juli 2011. Deze documenten moeten worden voorgelegd aan de aanbestedende, op aanvraag, binnen 48 uur na het bod opening.

Economische en financiële draagkracht

De aanbestedende instantie is van mening dat de inschrijver al voldoende financiële garanties bij het verstrekken van aanvraag voor een vergunning bij de bevoegde regionale autoriteiten hebben ingediend.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt het volgende toe aan zijn offerte:

1. Een document dat aantoont dat hij in het bezit is, op het ogenblik van de indiening van zijn offerte, van een licentie voor levering, afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van het Waals Gewest;

2. Een verklaring op eer, waarin wordt aangegeven dat de inschrijver in het bezit is van een contract dat toegang biedt tot de verschillende distributiekanalen, vanaf dewelke de sites van deze opdracht worden

bevoorraad.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!