Provincie Oost-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Wachtebeke : provinciaal domein Puyenbroeck : Design & Build van waterspeeltuin / avonturenspeeltuin - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Wachtebeke : provinciaal domein Puyenbroeck : Design & Build van waterspeeltuin / avonturenspeeltuin

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
37535200 - Speeltuinuitrusting
43325000 - Uitrusting voor parken en speelplaatsen
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Nikolaas David

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

n.v.t.(zie bestek)

Vakbekwaamheid

Referenties (zie bestek)

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 2
G1 (Borings- en sonderingswerken en injecties), Klasse 1 voor onderaannemer die grondwaterboring uitvoert