Aankondiging van een opdracht

Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken : Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

Diensten
Publicatie datum
02-12-2015
Deadline
08-02-2016 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | 3500 HASSELT, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45259000 - Reparatie en onderhoud van installaties
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken : Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Concreet moet de inschrijver bewijzen dat hij voldoende ervaring heeft met de realisatie van minimaal drie (3) vergelijkbare opdrachten, die cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden:
- de referenties moeten allemaal betrekking hebben op diensten betreffende Technisch beheer en onderhoud met totale waarborg
- de diensten moeten zijn uitgevoerd in de afgelopen drie jaar vóór datum van publicatie van onderhavige opdracht. Het is niet noodzakelijk dat de diensten reeds werden opgeleverd. Uit de attesten moet wel blijken dat de belangrijkste diensten naar behoren zijn uitgevoerd en dat de uitgevoerde diensten volgens de regels van de kunst en regelmatig tot een goed einde werden gebracht.
- de omvang van elk van de drie opdrachten omvat minimum 120.000 EUR excl. BTW. De omvang van alle uitgevoerde opdrachten bedraagt minstens cumulatief 400.000 EUR
excl. BTW
truck tower-crane sharing