Rectificatie

A10 & R0 – Dienstenopdracht opmetingen + dienstenopdracht ontwerp Spitstrook Groot-Bijgaarden / Affligem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
+32 16665750
E-mail
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285636

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

A10 & R0 – Dienstenopdracht opmetingen + dienstenopdracht ontwerp Spitstrook Groot-Bijgaarden / Affligem

Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/A10/25-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71355000 - Landmeetkundige diensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is enerzijds het uitvoeren van terreinopmetingen van de A10 en R0 (incl. bijbehorende bermen) in voorbereiding van verschillende infrastructuurprojecten, en anderzijds het maken van een ontwerp voor de aanpassing van de op- en afrit van de dienstenzone Groot-Bijgaarden en op- en afrit Ternat richting Gent, het maken van de markeringsplannen voor de aanleg van een spitsstrook tussen Groot-Bijgaarden en Affligem, evenals de opmaak van een dossier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanpassingen van de voorgenoemde op- en afritten. De opdracht wordt verder in 2 geografische percelen opgedeeld (R0 en A10).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-530719

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 197-405525

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Middels dit rechtzettingsbericht wordt het aangepast bestek "X21-A10-25 bestek voor publicatie - versie RB2" gepubliceerd. De wijzigingen van het bestek werden opgenomen in het document "X21-A10-25 Overzicht wijzigingen RB2".

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2115 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!