Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor het cyclisch onderhoud en herstel van verkeerslichten voor een periode van vier jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Diensten
Publicatie datum
10-04-2019
Deadline
06-05-2019 09:30
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Stad Aalst | 9300 Aalst, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50232200 - Onderhoud van verkeerslichten
Korte inhoud
Het huidige contract voor cyclisch onderhoud en herstel van verkeerslichten loopt af op 30 juni 2019. Er wordt voorgesteld een nieuwe gunning uit te schrijvenvoor een periode van 4 jaar.
Beschrijving
Beschrijving
Het huidige contract voor cyclisch onderhoud en herstel van verkeerslichten loopt af op 30 juni 2019. Er wordt voorgesteld een nieuwe gunning uit te schrijvenvoor een periode van 4 jaar.
Looptijd
12 maanden
Regiocode (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
1. niet van toepassing
Minimum vereisten
1. niet van toepassing

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en van toepassing zijn voor deze opdracht, zijnde cyclisch onderhoud en herstel van verkeerslichten.
Minimum vereisten
1. Minimum drie referenties.
Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties), Klasse 1
truck tower-crane sharing