Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Exploitatie, herstelling en onderhoud van liften - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Diensten
Publicatie datum
25-04-2019
Deadline
28-05-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
FSMA | 1000 BRUSSEL, BE | Publiekrechtelijke instelling | Mevrouw Sofie De Cooman
Opdrachtcodes (CPV)
50750000 - Liftonderhoud
Korte inhoud
Uitnodiging tot indienen offerte - Exploitatie, herstelling en onderhoud van liften.
Beschrijving
Beschrijving
Uitnodiging tot indienen offerte - Exploitatie, herstelling en onderhoud van liften.
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 60
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
1. De laatste twee jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen) worden bijgevoegd, uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.
Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: solvabiliteit (> 20%), liquiditeit (> 1), eigen vermogen (positief), bedrijfskapitaal (positief) en overgedragen verlies (lager dan 50% van kapitaal + reserves).
Minimum vereisten
1. De firma's die niet aan minstens 3 van deze ratio's voldoen zullen van ambtswege niet weerhouden worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. Een lijst van de voornaamste diensten (contract van minimum 6 liften) die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Minimumeis: minimaal 5 referenties.
2. Kopie van de erkenning in ondercategorie N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), klasse 2.
3. Bewijs dat de firma over een VCA-certificaat of equivalent en ISO9001 beschikt.
Minimum vereisten
1. Minimumeis: minimaal 5 referenties
Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), klasse 2
truck tower-crane sharing