Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Technisch en bouwkundig onderhoudscontract met energiebesparing woonzorgcentra

Diensten
Publicatie datum
14-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
OCMW Gent | 9000 Gent, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
Korte inhoud
Technisch en bouwkundig onderhoudscontract met energiebesparing woonzorgcentra
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Met het oog op de beoordeling van de financiële en economische draagkracht voegt de inschrijver volgende gegevens/documenten bij zijn offerte:
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen.
- Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Minimum vereisten
- De omzet van de soortgelijke opdrachten, per boekjaar, moet minstens 10 groter zijn dan EUR 700 000.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:
- Een lijst met minimaal vijf relevante referenties gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag excl. BTW van de uitgevoerde prestaties per jaar inclusief contactgegevens.
- Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
- Een VCA**-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
- Een beschrijving van de technische uitrusting van de dienstverlener, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zijn onderneming biedt op het vlak van studie en onderzoek.
- De visie van de inschrijver over energiebesparende maatregelen + op welke manier deze geïmplementeerd worden in 1 van hun opdrachten (visie te verduidelijken adhv een voorbeeld, max 2*A4 en 1*A4 fotodocument)
Minimum vereisten
- Het totaal bedrag op jaarbasis van minstens één van de vijf referenties moet minimaal gelijk zijn aan EUR 700 000.
- Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
- Een gelidg VCA ** - certificaat
- De visie van de inschrijver over energiebesparende maatregelen + op welke manier deze geïmplementeerd worden in 1 van hun opdrachten (visie te verduidelijken adhv een voorbeeld, max 2*A4 en 1*A4 fotodocument)
truck tower-crane sharing