Aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - FOD Justicie - aanstelling van een dienstverlener belast met de opvolging van de werking en de uitbating van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie

Diensten
Publicatie datum
16-04-2019
Deadline
24-06-2019 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 1060 BRUSSEL, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Chakib GOULMI
Opdrachtcodes (CPV)
45251220 - Bouwen van warmte-krachtcentrale
45259300 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
50531100 - Reparatie en onderhoud van boilers
50532300 - Reparatie en onderhoud van generatoren
50532400 - Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
Korte inhoud
BRUSSEL - FOD Justicie - aanstelling van een dienstverlener belast met de opvolging van de werking en de uitbating van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie
Beschrijving
Beschrijving
aanstelling van een dienstverlener belast met de opvolging van de werking en de uitbating van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie
Looptijd
36 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45251220 - Bouwen van warmte-krachtcentrale
45259300 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
50531100 - Reparatie en onderhoud van boilers
50532400 - Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Om de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaten of Inschrijvers te beoordelen om de de diensten te verstrekken, dienen de Inschrijvers daarvan volgende bewijzen te leveren:
1° bewijs van hun knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid
2° kandidaten of Inschrijvers die rechtspersonen zijn, moeten in hun aanvraag tot deelneming of in hun offerte, de namen en de beroepskwalificaties te vermelden van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Concreet moet de inschrijver bewijzen dat hij voldoende ervaring heeft met de realisatie van minimaal 1 vergelijkbare opdracht, die cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden:
- de referenties moeten allemaal betrekking hebben op diensten betreffende “onderhoud en uitbating van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op gas met een minimumvermogen van 300 kW elektrisch vermogen”, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren en met een minimale duur van één jaar
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing