Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de aankoop van stookolie en diesel voor wegvervoer

De opdracht omvat het aankopen van stookolie voor volgende dienstencentra van VZW Stijn:
Perceel 1: Dienstencentrum St-Oda: 2 adressen
Breugelweg 200, 3900 Overpelt
Haag 116-118, 3930 Hamont-Achel
Perceel 2: Dienstencentrum 't Weyerke: 5 adressen
Domherenstraat 3, Heusden-Zolder
Hekstraat 80, Beringen
Hekstraat 82, Beringen
Hekstraat 84, Beringen
Pastoor Graussstraat, Beringen
Dienstencentrum 't Klavertje: 1 adres
Groenstraat 87, Houthalen-Helchteren
Wegwijs: 1 adres
Donkweg 49, Zonhoven
Perceel 3: Diesel voor wegvervoer
1 adres: 't Weyerke, Domherenstraat 3, Heusden-Zolder

Publicatiedatum
14-07-2015
Deadline
02-09-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09135000 - Stookoliën
09134210 - Dieselbrandstof (0,2)
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vzw Stijn
Postadres
Breugelweg 200, 3900 Overpelt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ann Bergmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

perceel 1: 130.000 liter/jaar perceel 2: 138.000 liter/jaar perceel 3: 60.000 liter/jaar Dit zijn indicatieve hoeveelheden gebaseerd op historische gegevens. Deze volumes verbinden de opdrachtgever niet.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
De inschrijver is houder van de vergunningen nodig om dergelijke diensten te verlenen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!