Rectificatie

MRMP-C/A/M Nr 18CA105 betreffende de verwerving van zes (06) ontplooibare en modulaire bewakingssystemen (IDS; Intrusion Detection System) en randapparatuur, incl. een onderhoudscontract

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_6
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24415469
E-mail
daisy.wackenier@mil.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331375

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

MRMP-C/A/M Nr 18CA105 betreffende de verwerving van zes (06) ontplooibare en modulaire bewakingssystemen (IDS; Intrusion Detection System) en randapparatuur, incl. een onderhoudscontract

Referentienummer: MRMP-C/A-18CA105-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

MRMP-C/A/M Nr 18CA105 betreffende de verwerving van zes (06) ontplooibare en modulaire bewakingssystemen (IDS; Intrusion Detection System) en randapparatuur, incl. een onderhoudscontract (verplichte optie) voor de levensduur van het materiaal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503374

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-062245

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon

Overige nadere inlichtingen

Wijziging telefoonnummer contactpersoon + verplaatsen opening naar 6 maart

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!